Domaren 8 ute för granskning

Modeller som illustrerar maximal storlek och placering.

Under samrådet, när alla fick möjlighet att tycka till om förslaget till detaljplan för Domaren 8 (Strandrestaurangen), har vi fått många synpunkter på utformningen av de illustrerade husen.

Vi vill därför berätta att de gula modellerna inte visar hur husen ska se ut. Vi ritar husen i 3D för att illustrera maximal storlek och placering. Det är alltså den som eventuellt i framtiden vill bygga hus på platsen som bestämmer hur husen ska utformas.

Nu finns förslaget till detaljplan för Domaren 8 ute på granskning.

Varför tas en ny detaljplan fram?

Syftet med en ny detaljplan för fastigheten är att genomföra ett politiskt uppdrag att ta fram mark för förtätning av bostadsbebyggelse i Bollnäs tätort. Planområdet ligger i ett attraktivt läge vid Ljusnan nära goda kollektivtrafikmöjligheter via Bollnäs Resecentrum och stadsbusslinjenätet samt Bollnäs kommersiella centrum vilket sammantaget ger ett mycket gott läge för nya bostäder.

Vad innebär det att en detaljplan är ute på granskning?

Detaljplanen ändras och hänsyn tas till inkomna yttranden. Även under granskning kan du som är berörd lämna synpunkter. Viss revidering kan ske efter granskningen. Efter det blir det ytterligare ett tillfälle att lämna synpunkter. Efter att granskningstiden avslutats skrivs ett granskningsutlåtande som är en sammanställning av alla synpunkter som kommit in.

Vad händer efter granskningstiden?

Efter att en detaljplan granskats bearbetas förslaget inför antagande, alltså inför att detaljplanen godkänns av miljö- och byggnämnden eller kommunfullmäktige. När detaljplanen antagits och överklagandetiden på tre veckor passerat utan att någon överklagat, vinner detaljplanen laga kraft.

Läs mer om hur planprocessen ser ut.
Läs mer om andra planuppdrag som vi arbetar med.
Så kan du påverka.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 oktober 2023 kl. 11.10