Pågående detaljplaner

Planuppdrag

Detta är detaljplaner som Samhällsbyggnadsförvaltningen jobbar med i ett tidigt skede.

Nytt planuppdrag

Nytt planuppdrag

Detaljplan med syfte att planlägga för sex småhustomter.

Detaljplan med syfte att tillskapa bostäder och utveckla Bollnäs stadskärna.

Detaljplan med syfte att planlägga för flerfamiljshus.

Detaljplan med syfte att uppföra en byggnad för användning som kontor och möteslokal.

Detaljplan med syfte att planlägga för småhustomter.

Detaljplan med syfte att planlägga för småhustomter.

Detaljplan med syfte att planlägga för småhustomter.

Detaljplan med syfte att planlägga området för bostadsändamål.

Detaljplan som avser planläggning för enbostadshus/fritidshus med komplementbyggnader.

Samråd

Under samrådet får den som är sakägare planförslaget. Du som är berörd kan lämna synpunkter.

Bearbetning inför granskning

Efter samrådet ändras förslaget utifrån de synpunkter som kommit in.

Detaljplan med syfte att skapa förutsättningar för olika former av camping och tillfälligt boende för fritidsändamål.

Detaljplanen har varit ute på samråd mellan 15 januari och 5 februari 2024.

Information Pdf, 25.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
MUR Pdf, 6.2 MB, öppnas i nytt fönster.
PM Geoteknik Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Granskning

Även under granskning kan du som är berörd lämna synpunkter. Viss revidering kan ske efter granskningen.

Bearbetning inför antagande

I detta skede bearbetas förslaget inför antagande.

Antagna detaljplaner

Detaljplaner som antagits av Miljö- och byggnämnden eller Kommunfullmäktige.

Detaljplan med syfte att planlägga för bostadstomter.

Detaljplanen har varit ute på granskning mellan 3 juli och 1 september 2023. Detaljplanen antogs av Miljö- och byggnämnden 30 januari 2024. Detaljplanen är överklagad.

Antagandebeslut Pdf, 147.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsredogörelse Pdf, 551.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Granskningsutlåtande Pdf, 575.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Undersökning Pdf, 448.9 kB, öppnas i nytt fönster.
VA-utredning Pdf, 3.7 MB, öppnas i nytt fönster.
VA-utredningsledningsplan tillhörande tidigare Byggnadsplan Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan med syfte att pröva området för bostads- och centrumändamål samt att utreda förutsättningarna för ett bostadshus om sju våningar.

Detaljplanen antogs av Ks 11 november 2022.

Antagandebeslut Pdf, 184.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 3.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Granskningsutlåtande Pdf, 289.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Bullerutredning Pdf, 611.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Lagakraftvunna detaljplaner

När detaljplanen antagits och överklagandetiden på tre veckor passerat utan att någon överklagat, vinner detaljplanen laga kraft. Du hittar dessa i planarkivet för gällande detaljplaner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 juni 2024 kl. 15.13

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: