Pågående detaljplaner

Planuppdrag

Detta är detaljplaner som Samhällsbyggnadsförvaltningen jobbar med i ett tidigt skede.

Nytt planuppdrag

Nytt planuppdrag

Detaljplan med syfte att planlägga för sex småhustomter.

Detaljplan med syfte att tillskapa bostäder och utveckla Bollnäs stadskärna.

Detaljplan med syfte att planlägga för flerfamiljshus.

Detaljplan med syfte att uppföra en byggnad för användning som kontor och möteslokal.

Detaljplan med syfte att planlägga för småhustomter.

Detaljplan med syfte att planlägga för småhustomter.

Detaljplan med syfte att planlägga för småhustomter.

Detaljplan med syfte att planlägga området för bostadsändamål.

Detaljplan som avser planläggning för enbostadshus/fritidshus med komplementbyggnader.

Samråd

Under samrådet får den som är sakägare planförslaget. Du som är berörd kan lämna synpunkter.

Bearbetning inför granskning

Efter samrådet ändras förslaget utifrån de synpunkter som kommit in.

Detaljplan med syfte att skapa förutsättningar för olika former av camping och tillfälligt boende för fritidsändamål.

Detaljplanen har varit ute på samråd mellan 15 januari och 5 februari 2024.

Information Pdf, 25.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
MUR Pdf, 6.2 MB, öppnas i nytt fönster.
PM Geoteknik Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Granskning

Även under granskning kan du som är berörd lämna synpunkter. Viss revidering kan ske efter granskningen.

Bearbetning inför antagande

I detta skede bearbetas förslaget inför antagande.

Antagna detaljplaner

Detalplaner som antagits av Miljö- och byggnämnden eller Kommunfullmäktige

Detaljplan med syfte att möjliggöra byggnation av äldreboende, Lss-boende, trygghetsboende, förskola samt flerbostadshus, radhus och villor med ekobyprofil.
Detaljplanen har varit ute på granskning mellan 10 mars och 14 april 2023. Den var upp för antagande i Miljö- och byggnämnden 27 oktober 2023 då det beslutades att överlämna ärendet till kommunfullmäktige där detaljplanen antogs 18 december 2023..

Antagandebeslut Pdf, 85.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 9.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta Pdf, 3.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Illustrationsplan Pdf, 668.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Illustration gatusektioner Pdf, 119.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsredogörelse Pdf, 494.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 473.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Miljökonsekvensbeskrivning och lokaliseringsutredning Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.
MKB tillägg Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Geoteknik MUR Pdf, 11.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Geoteknik PM Pdf, 700.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Arkeologisk utredning Pdf, 1009.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Kulturmiljö och landskapsbild Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Antikvarisk konsekvensbedömning Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Förkastning SGU Pdf, 279.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Förkastning SGI Pdf, 67.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Miljöteknisk markundersökning Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Miljöteknisk markundersökning tillägg Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Dagvattenutredning Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Dagvattenutredning tillägg Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Bullerutredning Pdf, 4.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Buller rev Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Bländningsberäkningar Pdf, 571 kB, öppnas i nytt fönster.
Trafik och mobilitet Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Spilljus utredning tillägg Pdf, 8 MB, öppnas i nytt fönster.
Förslag till avtal Pdf, 55.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan med syfte att pröva området för bostads- och centrumändamål samt att utreda förutsättningarna för ett bostadshus om sju våningar.

Detaljplanen antogs av Ks 11 november 2022.

Antagandebeslut Pdf, 184.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 3.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Granskningsutlåtande Pdf, 294.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Bullerutredning Pdf, 611.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Lagakraftvunna detaljplaner

När detaljplanen antagits och överklagandetiden på tre veckor passerat utan att någon överklagat, vinner detaljplanen laga kraft. Här är några av de senaste planerna som vunnit laga kraft.

Detaljplan som avser planläggning för enbostadshus/fritidshus med komplementbyggnader.

Detaljplanen antogs av MBN 14/12 2022 och vann laga kraft 10 januari 2023.

Antagandebeslut Pdf, 14.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 646.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse Pdf, 152.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan med syfte att tillskapa bostäder och utveckla Bollnäs stadskärna. Antogs av Miljö- och byggnämnden 28/6 2022 och vann laga kraft 21 juli 2022.

Planbeskrivning Pdf, 4.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta Pdf, 427.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Antagandebeslut Pdf, 790.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse Pdf, 22.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan med syfte att utöka industrikvartersmark för att möjliggöra utbyggnad av industriområdet. Antogs av Miljö- och byggnämnden 28/6 2022 och vann laga kraft 21 juli 2022

Planbeskrivning Pdf, 925.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta Pdf, 546.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Antagandebeslut Pdf, 643.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse Pdf, 22.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan med syfte att möjliggöra ett nytt resecentrum som kan kombineras med centrum- och kontorsverksamhet.

Planbeskrivning Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta Pdf, 291.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Antagandebeslut Pdf, 174.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan med syfte att möjliggöra en ny korsningsutformning mellan genomfarten riksväg 83 och Nygatan och Järnvägsgatan.

Planbeskrivning Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.
Antagandebeslut Pdf, 146.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 februari 2024 kl. 11.10

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: