Text

Text

Pågående detaljplaner

Planuppdrag

Detta är detaljplaner som Samhällsbyggnadskontoret jobbar med i ett tidigt skede.

Detaljplan med syfte att planlägga för småhustomter.

Detaljplan med syfte att uppföra en byggnad för användning som kontor och möteslokal.

Detaljplan med syfte att planlägga för småhustomter.

Detaljplan med syfte att tillskapa bostäder och utveckla Bollnäs stadskärna.

Detaljplan med syfte att planlägga för flerfamiljshus.

Detaljplan med syfte att planlägga för småhustomter.

Detaljplan med syfte att planlägga området för bostadsändamål.

Detaljplan som avser planläggning för enbostadshus/fritidshus med komplementbyggnader.

Samråd

Under samrådet får den som är sakägare planförslaget. Du som är berörd kan lämna synpunkter.

Bearbetning inför granskning

Efter samrådet ändras förslaget utifrån de synpunkter som kommit in.

Detaljplan med syfte att skapa en effektivare markanvändning genom att planlägga området för parkering, bostäder, kontor och centrumverksamhet.

Detaljplan med syfte att tillskapa nya bostäder på Gärdet, Bollnäs.

Detaljplan med syfte att tillskapa nya bostäder på Gärdet, Bollnäs.

Detaljplan med syfte att planlägga för bostäder och centrumverksamhet.

Detaljplan med syfte att möjliggöra byggnation av äldreboende, Lss-boende, trygghetsboende, förskola samt flerbostadshus, radhus och villor med ekobyprofil.

Detaljplan med syfte att planlägga för bostadstomter.

Granskning

Även under granskning kan du som är berörd lämna synpunkter. Viss revidering kan ske efter granskningen.

Bearbetning inför antagande

I detta skede bearbetas förslaget inför antagande.

Antagna detaljplaner

Detalplaner som antagits av Miljö- och byggnämnden eller Kommunfullmäktige

Detaljplan med syfte att pröva området för bostads- och centrumändamål samt att utreda förutsättningarna för ett bostadshus om sju våningar.

Detaljplanen antogs av Ks 11 november 2022.

Antagandebeslut Pdf, 184.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 3.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Granskningsutlåtande Pdf, 294.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Bullerutredning Pdf, 611.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Lagakraftvunna detaljplaner

När detaljplanen antagits och överklagandetiden på tre veckor passerat utan att någon överklagat, vinner detaljplanen laga kraft. Här är några av de senaste planerna som vunnit laga kraft.

Detaljplan som avser planläggning för enbostadshus/fritidshus med komplementbyggnader.

Detaljplanen antogs av MBN 14/12 2022 och vann laga kraft 10/1 2023.

Antagandebeslut Pdf, 14.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 646.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse Pdf, 152.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan med syfte att tillskapa bostäder och utveckla Bollnäs stadskärna. Antogs av Miljö- och byggnämnden 28/6 2022 och vann laga kraft 21/7 2022.

Planbeskrivning Pdf, 4.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta Pdf, 427.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Antagandebeslut Pdf, 790.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse Pdf, 22.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan med syfte att utöka industrikvartersmark för att möjliggöra utbyggnad av industriområdet. Antogs av Miljö- och byggnämnden 28/6 2022 och vann laga kraft 21/7 2022

Planbeskrivning Pdf, 925.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta Pdf, 546.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Antagandebeslut Pdf, 643.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse Pdf, 22.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan med syfte att möjliggöra uppförandet av en bandyarena i det så kallade SJ-området samt etablering av centrumnära verksamheter, kontor och besöksanläggning.

Planbeskrivning Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta Pdf, 4.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Antagandebeslut Pdf, 133 kB, öppnas i nytt fönster.
Tillägg till beslut Pdf, 118 kB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan med syfte att möjliggöra ett nytt resecentrum som kan kombineras med centrum- och kontorsverksamhet.

Planbeskrivning Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta Pdf, 291.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Antagandebeslut Pdf, 174.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan med syfte att möjliggöra en ny korsningsutformning mellan genomfarten riksväg 83 och Nygatan och Järnvägsgatan.

Planbeskrivning Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.
Antagandebeslut Pdf, 146.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 januari 2023 kl. 14.06

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot