Frågor och svar om Domaren 8

Illustration av två hus på Domaren 8.

Modeller som illustrerar maximal storlek och placering.

Den 27 oktober tas detaljplanen för Domaren 8 upp för antagande i Miljö- och byggnämnden.

Syftet med en ny detaljplan för fastigheten är att genomföra ett politiskt uppdrag att ta fram mark för förtätning av bostadsbebyggelse i Bollnäs tätort. Planområdet ligger i ett attraktivt läge vid Ljusnan nära goda kollektivtrafikmöjligheter via Bollnäs resecentrum och stadsbusslinjenätet samt Bollnäs kommersiella centrum vilket sammantaget ger ett mycket gott läge för nya bostäder.

Det finns ett stort engagemang och en del missuppfattningar kring detaljplanen för Domaren 8. Därför har vi satt samman frågor och svar:

Att bygga på området för detaljplanen Domaren 8 är i linje med Trafikverkets stadsmiljöavtal där vi ska öka utbudet av attraktiva bostäder i Bollnäs stad och förtäta närmare kollektivtrafiken för att möta befolkningens långsiktiga behov och efterfrågan.

De gula modellerna visar inte hur husen ska se ut. Vi ritar husen i 3D för att illustrera maximal storlek och placering. Vi har även möjliggjort för åtta våningar, men det är den som eventuellt i framtiden vill bygga hus på platsen som bestämmer hur husen ska utformas.

Nej, gång- och cykelvägen som går utmed Ljusnans strand kommer att finnas kvar. För den som åker på Järnvägsgatan eller färdas utmed gång- och cykelvägen vid området för Domaren 8 ser idag inte vattnet då den nuvarande bebyggelsen skymmer.

Strandrestaurangen med tillhörande parkering.

Vy från Järnvägsgatan.

Vi äger inte marken på andra sidan Järnvägsgatan och vi anser inte heller att en bangård är en speciellt attraktiv utsikt för de som skulle välja att bo i husen.

Nej, gång- och cykelvägen som går utmed Ljusnans strand kommer att finnas kvar.

På området för Domaren 8 finns idag inga naturområden då den redan är bebyggd.

För den som åker på Järnvägsgatan eller färdas utmed gång- och cykelvägen vid området för Domaren 8 ser idag inte vattnet då den nuvarande bebyggelsen skymmer. Gång- och cykelvägen som går utmed Ljusnans strand kommer att finnas kvar.

Att vi i detaljplanen möjliggjort för ett åttavåningshus betyder inte att det kommer att byggas ett åttavåningshus. Det är upp till den som bygger att bestämma hur högt huset blir, dock högst åtta våningar. Vi anser inte att huset skulle utgöra någon minskad trivsel för golfspelare eller badande.

Nej, detaljplanen för Domaren 8 gäller området där Strandrestaurangen, minigolfen och det gula huset som tidigare var en bensinstation ligger.

Nej, detaljplanen för Domaren 8 säkerställer att minigolfbanan får bli kvar genom att planlägga marken som R-bangolf.

I detaljplanen har vi möjliggjort för restaurangverksamhet i bottenplan. Huruvida det blir ägarna av nuvarande Strandrestaurangen eller någon annan återstår att se den dagen det eventuellt byggs nya hus på platsen.

Vi har möjliggjort för parkeringar även i den nya detaljplanen.

Hela planområdet inklusive befintlig bebyggelse ligger redan inom strandskyddat område. Vi anser att strandskyddet ska upphävas då det redan har tagits i anspråk. Länsstyrelsen delar vår bedömning.

Nej, med den här detaljplanen har vi möjliggjort för andra aktörer att bygga på platsen.

Tidigare nyhet på ämnet

Domaren 8 ute för granskning

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 oktober 2023 kl. 09.22