Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Har du frågor om Covid-19?
En annorlunda nationaldag - tillsammans på avstånd!
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Detaljplan för Bro 4:4 m fl, Bollnäs tätort och kommun, Gävleborgs län

Planförslagets syfte är att skapa ett nytt stadsrum i centrala Bollnäs, möjliggöra för uppförande av nya verksamheter - däribland en bandyarena, samtidigt som delar av områdets kulturhistoriskt och miljömässigt värdefulla bebyggelse bevaras.Planområdet är 4,1 ha stort och utgörs av fastigheterna Bro 4:4 samt del av 4:1, Bro 5:29 och Heden 4:116 i centrala Bollnäs. 
Granskningstid: 5 november till 6 december 2018
Granskningsplats: Kundcenter vid Stadshusets huvudingång. Detaljplanen finns även på kommunens hemsida, www.bollnas.se

Eventuella skriftliga synpunkter ska ha inkommit till Bollnäs kommun, Samhällsbyggnadskontoret, 821 80 Bollnäs, senast den 6/12 2018. Synpunkter kan även lämnas till samh.bygg@bollnas.se, ange diarienummer; MBN 2016-06433. Upplysningar lämnas på telefon 0278-25118 av Bashir Hajo.

Samhällsbyggnadskontoret

Till detaljplanen