Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Har du frågor om Covid-19?
En annorlunda nationaldag - tillsammans på avstånd!
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Tidigare i år berättade vi att det pågår ett arbete med att ta fram tydliga riktlinjer för kränkande särbehandling och diskriminering. Arbetet har tagit tid och pågår fortfarande. Nedan kan du läsa om hur långt vi hunnit i processen.

I arbetet med att ta fram riktlinjer och rutiner inom olika områden tycker vi att det är viktigt att göra det i samverkan med fackliga organisationer och med delaktighet av chefer i organisationen. Därför har vi en referensgrupp bestående av fackliga organisationer och chefer som tillsammans med en arbetsgrupp från personalkontoret arbetar för att ta fram riktlinjer, rutin för anmälan och en rutin för hur anmälningar ska hanteras. Det arbetet kommer att vara klart före sommaren. Efter sommaren kommer riktlinjerna att fastställas politiskt och rutinerna fastställs av kommunchefen.

Till hösten, närmare bestämt i oktober, kommer alla chefer och skyddsombud i organisationen att utbildas i de nya riktlinjerna och rutinerna. Därefter ska samtliga chefer ta upp frågan med sin personal på arbetsplatsplatsträffar i november, december och januari.

Till vår hjälp har vi Make Equal, en stiftelse med jämlikhetskonsulter. De håller i utbildningen av chefer och skyddsombud samt granskar de framtagna riktlinjerna och rutinerna.

Gemensam värdegrund
Under våren har alla medarbetare fått besvara en enkät om nuvarande organisationskultur och hur de önskar att den ska se ut framöver. Resultatet är ett underlag som en värderingsgrupp bestående av medarbetare arbetar med för att ta fram ett förslag till gemensam värdegrund för Bollnäs kommun. En gemensam värdegrund gör att det blir tydligt för alla medarbetare vilka krav och förväntningar vi ska ha på varandra. Det gör även att vi på ett tydligt sätt kan klargöra för oss själva och för vår omgivning vad Bollnäs kommun står för. Värdegrunden blir klar i november men värdegrundsarbetet kommer att pågå ständigt framöver.

Framåt
I Bollnäs kommuns arbetsmiljöpolicy framgår tydligt att kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier inte är acceptabelt. I den nya rutinen för kränkande särbehandling och diskriminering framgår därmed att dessa frågor ska aktualiseras minst en gång per år på alla arbetsplatser framöver.

Vi kommer också att revidera och förtydliga diskriminerings- och jämställdhetsfrågor i våra riktlinjer för lönebildning och rekrytering för att visa att vi som arbetsgivare menar allvar med att diskriminering inte är acceptabelt i vår organisation.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade om en ny arbetsmiljöpolicy i april 2018. Arbetsmiljöpolicyn innehåller olika arbetsmiljöområden. I beslutet framgår också ett uppdrag till personalkontoret att arbeta fram olika riktlinjer och rutiner kopplat till de olika arbetsmiljöområdena i policyn. Ett av de tydliga områdena är riktlinjer för kränkande särbehandling och diskriminering och det är det arbetet som pågår nu.