Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Upplev sommaren
i Bollnäs kommun
Påverka Bollnäs kommuns framtid,
svara på vår enkät!
Ställ dig i kö
för restvaccin!
Inget vaccin får gå
till spillo!
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Knappt en tredjedel av de lokala miljömålen bedöms kunna nås eller vara nära att nås till år 2020. Flertalet lokala miljömål (två tredjedelar) kommer inte att nås till 2020.

Det pågår miljöarbete i alla förvaltningar och bolag och arbetet går framåt. En stor del av miljöarbetet utförs i ordinarie verksamhet och då framförallt inom tillsyn av miljö- och hälsoskydd enligt miljöbalken, samhällsplanering, natur- och vattenvård, teknisk förvaltning, samt arbete i de kommunala bolagen med avfall, vatten- och avlopp samt energiförsörjning.

Arbetet är långsiktigt. Ett tydligt exempel på det är vatten- och naturvård. Det tar tid innan miljömål med koppling till biologisk mångfald kan nås fullt ut. Arbetet med att ta fram en naturvårdsplan och en fiskevårdsplan för Bollnäs kommun pågår för fullt, likaså en rad åtgärder för att återställa naturmiljöer. De senaste åren har kommunen också tagit fram en ny vatten- och avloppsplan med tillhörande dagvattenstrategi.

Under år 2020 tar en kommunövergripande arbetsgrupp fram förslag på mål och åtgärder till en ny kretsloppsplan. Arbetet sker i samverkan med länets kommuner. Flertalet verksamheter har till planen lyft fram potentialen i att ställa miljökrav vid upphandlingar, allt för att knyta ihop kretslopp och nyttja resurser på ett effektivt sätt i den egna verksamheten.

Omställning till hållbara transporter och fossilfri energi är exempel på miljöarbete som också kräver långsiktighet. Satsningar på kollektivtrafik, cykelvägar och ombyggnad av Bollnäs resecentrum lägger en bra grund för omställning till hållbara transporter. En stor utmaning ligger dock i att implementera kommunens resepolicy i alla förvaltningar och bolag så att miljöpåverkan från bil- och flygresor minskar. Varje förvaltning och bolag har ansvar för att resepolicyn efterlevs. En enklare åtgärd är att välja miljömärkt el till kommunens fastigheter.

Det finns flera goda exempel på att miljömål uppnås. Politiska beslut som innehåller ansvarsfördelning, tidsplan och utrymme i budget har lagt grunden till att Bollnäs kommun är första kommun i Hälsingland med att införa fastighetsnära insamling av avfall. Även inom arbetet med förorenade områden, där kommunen har ansvar för ett antal deponier, har Bollnäs kommun kommit långt.

Läs mer om Bollnäs kommuns miljömål samt miljöbokslut 2019