Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Vi söker
semestervikarier!
Skicka din ansökan idag
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Upplev vintern i Bollnäs Kommun!

2013 tog kommunerna över hemsjukvården som tidigare drevs av landstinget. Då växlade Bollnäs kommun upp jobbet mot målet att minska fallolyckor bland personer inom äldreomsorgen. Ett arbete som gett gott resultat där Bollnäs kommun idag ligger bland de kommuner med lägst antal fallolyckor per 100 000 invånare.

Fallolyckor kan sällan ses som ett enskilt problem utan snarare en konsekvens av en individs fysiska- och psykiska hälsa och den boendemiljön personen vistas i.

- Vi hade tidigt en målbild som utgick från hur medborgarna ville ha det och hur de ville må. En konsekvens av att vi aktivt arbetar med individers hälsa och integritet utifrån ett helhetsperspektiv gör att Bollnäs kommun utmärker sig i landet med väldigt få fallolyckor säger Erika Engberg, ordförande i Socialnämnden.

Medborgaren i fokus

Genom att tidigt anställa paramedicinare, fyra fysioterapeuter och fyra arbetsterapeuter – att jämföra med den 1,5 tjänst som landstinget hade haft i samma syfte samt regelbundet utbilda vårdpersonal och följa upp avvikelser görs bedömningar på individnivå för att bibehålla den äldre medborgarens livskvalité och självständighet. Att kunna röra sig ute på ett säkert sätt är också en viktig del i arbetet där samhällsplanering tillsammans med andra aktörer så som fastighetsbolag möjliggör säkra utevistelser.

En framgångsfaktor för Bollnäs Kommuns arbete menar Erika Engberg är det systematiska teambaserade arbetet med fall som avvikelse.

- Vi har ett rehabiliterande förhållningssätt bland all personal, både inom hemtjänst och särskilt boende, läkemedelsgenomgångar och uppföljning med individen och vårdpersonal, samt ett aktivt arbete med Senior Alert som fungerar som ett stöd i arbetet med förebyggande insatser. Under pandemiåret 2020 har det dock varit svårt att dokumentera det strukturerade arbetet i Senior Alert då andra arbetsuppgifter prioriterats säger Erika.