Är du intresserad av vad det innebär
att vara God man?
Anmäl dig till utbildning den 2 december
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Som vi berättat tidigare genomför vi en omfattande renovering av Storgatan i Arbrå. Arbetet har pågått sedan våren 2019 och har delats upp i etapper för att minska störningarna i arbetet så långt det är möjligt. Arbetet närmar sig sitt slut och gatan kläs just nu i svart asfalt.

Asfaltering på Storgatan i Arbrå

Utmed Storgatan har vi:

  • Bytt ut bärlagret och beläggningen
  • Byggt en gång- och cykelväg längsmed hela Storgatan
  • Byggt Arbrås första rondell byggs i korsningen Stationsesplanaden-Storgatan
  • Bytt ut gatubelysningen.
  • Anlagt en torgyta utanför ICA
  • HelsingeVatten har bytt ut alla stammar för vatten och avlopp.

Det som återstår är planteringar av växter och grönytor samt vissa möbler och utrustningar. Det sker till våren då det är mer gynnsamt väder.

–Arbetet utmed Storgatan har flutit på enligt plan. Det är ett stort och komplext projekt som tagit sin tid. Arbråbona har under hela byggtiden visat förståelse för att vi stökat till en del. Resultatet av tre års arbete blev riktigt bra och Arbrå har fått sig ett ansiktslyft. Jag hoppas att många gläds åt de stora investeringar som Bollnäs kommun har gjort i Arbrå under de senaste åren trots att det inneburit störningar under arbetets framfart, säger gatuchef Tony Persson.

Vi vill rikta ett tack till bland annat Arbrås byförening, näringsidkare, samfälligheter och ICA-handlaren som bidragit med inspel och synpunkter, samt till alla boende som visat stort tålamod under byggtiden.

På sidan Bollnäs växer kan du läsa allt som kommunicerats om Storgatan i Arbrå.

Den nyasfalterade gång- och cykelvägen utmed Storgatan