Altan
En altan kräver inte bygglov om golvets överkant är högst 60 cm ovan marken. Även högre altaner kan vara undantagna från bygglovsplikten beroende på utformning och storlek samt om den ger intryck av att vara en tillbyggnad. För bedömning av högre altaner kan du skicka ritning för bedömning. 
 
Brygga
Bygglov krävs inte för mindre bryggor. Som mindre räknas vanligtvis en brygga som har plats för 2-3 mindre båtar, exempelvis eka. Normalt behövs dock dispens från gällande strandskyddsregler. Dispens behövs även för att bygga om eller förlänga en befintlig brygga.
 
Byta färg, fasad- eller takmaterial
I områden med detaljplan behövs bygglov för att byta färg på byggnader samt vid byte av fasad- eller taktäckningsmaterial. Även inom områden som omfattas av områdesbestämmelser kan en utökad bygglovsplikt finnas för ovanstående åtgärder. För en- och tvåbostadshus behövs endast bygglov för dessa åtgärder om byggnadens eller områdets karaktär ändras väsentligt. Rådfråga samhällsbyggnadskontoret vid osäkerhet för vad som gäller för din byggnad och de åtgärder du vill genomföra.
 
Ekonomibyggnad
Ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande näring är inte bygglovspliktiga annat än inom områden med detaljplan. Undantaget gäller bara de byggnader som direkt behövs för aktuella näringen. För andra anläggningar eller byggnader för annan verksamhet krävs bygglov.
 
Inglasning av uteplats, veranda och altan
Inglasning av uteplatser kräver oftast bygglov. Kontakta samhällsbyggnadskontoret för att få veta om det gäller din fastighet.
 
Markarbeten och murar 
Marklov behövs om du ändrar marknivån mer än 0,5 meter inom detaljplanerat område. Inom ett område med områdesbestämmelser kan marklov behövas.
 
Inom detaljplan krävs bygglov för murar som överstiger 0,5 meter. En mur är bygglovspliktig oavsett om den är fristående eller har en jordfylld sida, en s k stödmur. 
 
Markiser
Bygglov behövs inte för rörliga eller infällbara markiser vid privata bostäder.
  
För markiser med reklamtext, företagsnamn eller logotyp krävs alltid bygglov. Större markiser med stödben (till exempel vid uteserveringar) kan behöva bygglov.
 
Pool 
Om du bygger upp din pool ovanför marken mer än 0,5 meter eller har tillbyggnader ihop med poolen kan det behövas bygglov för detta. För flyttbara pooler som inte är inbyggda och som plockas ner efter sommarsäsongen krävs inget bygglov. 
 
Skärmtak
Om skärmtaket sitter på ett en- eller tvåbostadshus och är placerat över altan, balkong, entré eller skyddad uteplats krävs inget bygglov. Skärmtaket får dock inte vara större än 15 kvadratmeter tillsammans. 
 
Solceller och solpaneler
Inom detaljplanerat område krävs bygglov om solfångare/solceller placeras:
 
  • på tak men inte parallellt med takfallet
  • på fasaden
  • på byggnad med skyddsbestämmelser

Bygglov krävs inte om solfångarna/solcellerna placeras:

  • utanför detaljplanerat område
  • stående fritt på marken
  • platt på taket, parallellt med takfallet (gäller ej byggnad med skyddsbestämmelser)
 
Staket och plank
Plank är bygglovspliktiga men staket får man bygga utan bygglov.
 
Som plank räknas ofta en avskärmning som är högre än 120 cm över mark/gata, oavsett material, om den har en öppenhets- och genomsiktlighetsgrad som understiger 50%. Även avskärmningar med genomsiktlighetsgrad på 50% eller mer kan räknas som plank, t.ex. om man använder mycket smala ribbor med smalt mellanrum.
 
Som staket räknar vi en avskärmning, oavsett material och täthet, som är högst 120 cm över mark/gata.  En avskärmning som är högre än 180 cm räknas som plank.
 
Utan bygglov får du anordna en skyddad uteplats med plank i anslutning till ditt en- eller tvåbostadshus. Detta gäller såvida planket inte är högre än 1.8 meter, inte sträcker sig längre än 3,6 meter ut från huset och inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter.
 
Tänk på trafiksäkerheten vid korsningar och utfarter. Detta gäller även vegetation som till exempel häckar och större buskar.
 
 
Ändrad användning
Att ändra användningssätt för en byggnad eller del av byggnad kan behöva bygglov. Detta gäller även om förändringen inte medför att några byggnadstekniska åtgärder utförs.
 
I bland behövs andra tillstånd trots att det inte behövs bygglov: 
 
Dispens inom strandskyddsområde - i regel 100 meter vid insjöar och andra större vattendrag
Inom område med biotopskydd (Länsstyrelsen)
Inom visst avstånd från allmän väg (Trafikverket)
För ny utfart mot allmän väg (Trafikverket)
Inom eller nära fornlämning (Länsstyrelsen)
För installation av egen avloppsanläggning (Kommunen)
För installation av berg- eller jordvärme (Kommunen)
Inom vattenskyddsområde (Kommunen eller Länsstyrelsen)

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Bygghandläggare
0278-25810

Telefontider:
Måndag - torsdag
10:00- 11:30, 12:15-14:30

Besökstider till bygghandläggare: efter överenskommelse.

Tillsynshandläggare
0278-25215

Måndag 8:00 – 9:30
Tisdag 15:00 – 16:30
Onsdag 8:00 – 9:30
Torsdag 8:00 – 9:30