Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Ansökan om sjuklön

Enligt lag har kommunen skyldighet att antingen tillhandahålla vikarie eller att svara för ekonomiskt stöd, dvs den faktiska merkostnad som uppstått vid ordinarie assistents sjukfrånvaro och då en vikarie (annan än kommunens) måste utföra assistansen.

Sjuklöneersättningen beräknas enligt bestämmelserna i sjuklönelagen och i kollektivavtal. Ersättningen betalas således ut för den ordinarie assistentens sjuklön inklusive sociala avgifter och semesterersättning. Kommunen betalar inte ut den särskilda sjukförsäkringsavgiften.

Information angående ansökan
Med anledning av Dom i Högsta Förvaltningsdomstolen (mål nr 2010-3963), behöver kommunen diverse uppgifter för att kunna göra en bedömning av merkostnaden.
I den aktuella Domen fastslås att schablonbeloppet inte är avsett att täcka kostnader för sjuklön till ordinarie assistent då denne är sjuk.
Det innebär att den faktiska merkostnaden som ska ersättas av kommunen utgörs av kostnaden för sjuklön till ordinarie assistent. Förutsättningen är dock att vikarie har anlitats, det vill säga att assistans faktiskt har utförts, detta enligt Högsta Förvaltningsdomstolens Dom, (mål nr 6356-14).
Därmed behöver inte kostnaden för vikarien redovisas vid ansökan om ekonomiskt stöd. Insatsen måste ansökas vid varje tillfälle en ordinarie assistent är sjuk av den enskilde eller någon av denne utsedd person genom fullmakt. Ansökan betraktas och handläggs som ett sedvanligt LSS-ärende och kommunen ska därför fatta ett beslut om insatsen enligt 9 § 2 LSS.
En rekommendation är att ansökan bör vara kommunen tillhanda inom tre månader efter sjukdomstillfället.

Vård av barn, havandeskap och föräldraledighet
Med anledning av ny Dom i Kammarrätten i Stockholm (mål nr 7985-14).
Vid frånvaro på grund av vård av barn, havandeskap och föräldraledighet omfattas det i kommunens ansvar enligt 9§2 LSS, att ersätta de merkostnader i form av semesterersättning för tid när ordinarie assistens varit hemma vid vård av barn, havandeskap och föräldraledighet.

 

De uppgifter vi behöver för att ta ställning till kostnaden för sjuklön för ordinarie assistent är:

Uppgifter som underlag för utredningen och bifogas i ansökan

 • Den sökandes (brukarens) namn, personnummer, kontaktuppgifter
 • Fullmakt från den enskilde där det framgår att annan person har rätt att ansöka och att ta emot sådan ersättning för den enskilde om inte den enskilde själv begär.
 • Uppgift om till vilket konto ersättningen skall utbetalas
 • Underskrift av brukare eller i förekommande fall av ombudet


Uppgifter som styrker att merkostnad uppkommit

 • Uppgift om vem som varit sjuk, namn och personnummer. Detta kan lämnas på olika sätt t.ex. kan det framgå av kopia på lönelista, sjukfrånvaroanmälan eller genom lönespecifikation.
 • Uppgifter om vem/vilka som vikarierat


Uppgifter som visar merkostnadens storlek

 • Angivande av vilket kollektivavtal (eller i förekommande fall annat avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare) som arbetsgivaren är bunden av.
 • Uppgift om storlek på den sjuke ordinarie assistentens lön (timlön eller månadslön). Detta styrks genom lönespecifikation.
 • Uppgift om storlek på sjuklön i kronor styrks genom lönespecifikation.
 • Uppgift om storlek på semesterersättning i %
 • Uppgift om storlek på lagstadgad arbetsgivaravgift i %
 • Uppgift om storlek på kollektivavtalad pension i %
 • Uppgift om avtalsförsäkring i %

 

Blanketter:

Ansökan om utbetalning av ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 LSS

Fullmakt

 

Ansökan skickas till:
Bollnäs Kommun
Socialförvaltningen OF
Carina Persson
821 80 Bollnäs 

 

Kontakt:
Ansvarig handläggare Carina Persson, telefon: 0278-257 96

Här hittar du blanketter och e-tjänster