Hjälp enligt SoL (Socialtjänstlagen)
Har du behov av hjälp med exempelvis hemtjänst, korttidsvistelse, särskilt boende, ledsagning, kontaktperson, boendestöd eller trygghetstelefon kan du ansöka om hjälp hos socialtjänstens biståndshandläggare.
Hjälpen kallas för bistånd och tanken är att biståndet ska hjälpa dig att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Följande kriterier ska vara uppfyllda för rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, SoL:
 

 • Har behov

 • Kan inte tillgodoses på annat sätt

 • Ska underlätta den dagliga livsföringen

 • Inte överstiga skälig levnadsnivå
   

Om någon i din närhet tar kontakt med en biståndshandläggare för att meddela att du behöver insatser tar vi kontakt med dig. Insatserna är frivilliga och endast du själv eller din ställföreträdande kan ansöka om insatser. En ansökan kan göras både muntligen och skriftligen. Biståndshandläggaren utreder och bedömer behov samt fattar beslut om hjälp och stöd enligt socialtjänstlagen. Det finns ingen begränsning i vad du kan ansöka om.

Insatser enligt SoL kan vara:

 • Personlig omvårdnad (hygien/dusch, klädsel, toalettbesök mm)

 • Matsituationen (matdistribution, tillagning av måltider)

 • Serviceinsatser (städning, tvätt och hushållssysslor)
   

För ansökan kontakta våra biståndshandläggare.

 

Blanketter för ansökan om insatser hittar du här:

Ansökan om insatser enligt SoL

 


Vad händer när du fått beslut om bistånd?
Du kommer att få ett muntligt eller skriftligt beslut på din ansökan. I normalfallet bör beslut om hemtjänstinsatser erhållas senast inom två veckor. För beslut om plats i särskilt boende och bostad med särskild service enligt SoL kan tiden bli något längre, dock helst inte längre än fyra veckor. Beroende på ärendets karaktär, kan vissa beslut behöva fattas omgående.

Om du blir beviljad bistånd kommer beslutet och nödvändig information att lämnas över till de som kommer att utföra de insatser som du blivit beviljad. De kommer sedan ta kontakt med dig för att tillsammans med dig planera för hur insatserna ska utformas.
Biståndshandläggaren gör regelbundna uppföljningar och fattar vid behov ett nytt beslut. Exempelvis om ditt hälsotillstånd blir bättre eller sämre.

 

Överklaga avslag
Får du helt eller delvis avslag på din ansökan har du rätt att överklaga till Förvaltningsrätten i Falun. Så här gör du för att överklaga:

 • Du skall tala om vilket beslut du du överklagar.

 • Du skall redogöra för varför du anser det felaktigt.

 • Du skall också tala om hur du vill att det skall ändras.

 • Ange personnummer, namn, adress, telefonnummer och underteckna brevet.
   

Överklagan måste ha inkommit till socialförvaltningen inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Överklagandet kan i annat fall inte tas upp. Du kan om det behövs anlita biträde eller ombud. Överklagan skickas till:
 

Biståndshandläggarenheten
Bollnäs Kommun
Socialförvaltningen
821 80 Bollnäs

Här hittar du blanketter och e-tjänster