I Sverige gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och vattendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Bestämmelserna om strandskydd finns i Miljöbalken.
 
Bestämmelser i Bollnäs kommun
 
Ett generellt strandskydd gäller vid alla våra vattendrag och omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen.
 
Det utvidgade strandskyddet om 200 meter som tidigare gällt vissa sträckor av Ljusnan är upphävt av regeringen i juni 2016, varför endast det generella strandskyddet om 100 meter gäller inom kommunen. Mer att läsa om detta går att hitta på Länsstyrelsen i Gävleborgs hemsida.
 
 
Vad gäller inom det strandskyddade området?
 
Inom strandskyddsområde får inte nya byggnader uppföras.
 
Byggnader eller byggnaders användning får inte ändras om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt. Till exempel är det förbjudet att bygga om ett båthus till ett fritidshus. Även tillbyggnader kan vara förbjudna.
 
Inom det strandskyddade området får man inte utföra anläggningar eller anordningar, om de hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt.
 
Exempel på anordningar är:
 
 • Staket
 • Grillplats
 • Lekplats
 • Flaggstänger
 • Trädgårdsland
 • Bryggor och pirar
 • Trädgårdsgångar

Grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten för byggnader, anläggningar eller anordningar får inte utföras inom strandskyddat område.

Man får heller inte vidta åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

 

Dispens från strandskyddet

Du kan ansöka om att få en dispens från strandskyddet, för att kunna genomföra en förbjuden åtgärd. För att kunna få en dispens beviljad måste du ha ett särskilt skäl. Som särskilt skäl räknas endast något av nedanstående:

1. Området har redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

2. Området är genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering väl avskilt från området närmast strandlinjen.

3. Området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området.

4. Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området.

5. Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.

6. Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

För att en dispens ska beviljas får dessutom inte åtgärden ha en negativ inverkan på strandskyddets syften. Allmänhetens tillgång till strandområdet måste vara densamma efter genomförd åtgärd och livsvillkoren för djur- och växtliv måste även fortsättningsvis vara goda.

Landsbygdsutveckling i strandnära läge

Bollnäs kommun antog i december 2015 en ny översiktsplan. I översiktsplanen finns flera områden utpekade som områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge. Inom sådana områden finns ytterligare ett särskilt skäl för dispens från förbuden inom strandskyddat område:

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om dispens från strandskyddat område för landsbygdsutveckling i strandnära läge får man också beakta om ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden.

Om prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader och andra åtgärder får man istället beakta om huset eller husen avses uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus.

Så ansöker du om en strandskyddsdispens

För att ansökan om en strandskyddsdispens skickar du din ansökan till:

Miljö- och byggnämnden

Bollnäs kommun

821 80 Bollnäs

 

Ansökningsblankett hittar du här

Till din ansökan ska du bifoga:

 • Ritningar på det du ska göra 
 • En karta med åtgärden markerad

På ansökningsblanketten eller i en bilaga till ansökan ska följande framgå:

 • En beskrivning av vad det är du vill göra
 • Syftet med åtgärden

Kostnad

Kostnaden för prövningen av en strandskyddsdispens varierar mellan 2225 kronor och 4450 kronor beroende på bland annat vad som ansökan avser och hur området ser ut.

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Bygghandläggare
0278-25810

Telefontider:
Måndag - torsdag
10:00- 11:30, 12:15-14:30

Besökstider till bygghandläggare: efter överenskommelse.

Tillsynshandläggare
0278-25215

Måndag 8:00 – 9:30
Tisdag 15:00 – 16:30
Onsdag 8:00 – 9:30
Torsdag 8:00 – 9:30