Bodåker

Förfarande: Standardförfarande.

Arbetsläge: Planen har vunnit laga kraft 2016..

Planens syfte: Syftet är att möjliggöra exploatering av 24 nya villatomter i ett attraktivt läge.

Plandata: Planområdet är beläget i ett skogsområde strax norr om Norrsjön, söder om riksväg 50 mellan Söräng och Freluga.

Plankarta

Planbeskrivning

Underrättelse

Trafikbullerutredning

Granskningsutlåtande

Detaljplanen består av:

Plankarta

Planbeskrivning

Granskningsutlåtande

Fastighetsförteckning ( finns på Samhällsbyggnadskontoret)

Trafikbullerutredning

Upplysningar lämnas av Bashir Hajo på 0278-251 18 v 28 och v 29

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Bashir Hajo
stadsarkitekt
0278-251 18
Skicka e-post

Erik Lundh
planarkitekt
0278-252 26
Skicka e-post

Louise Säfström
planarkitekt
0278-255 58
Skicka e-post

Johan Gunhamre
samhällsplanerare
0278-251 72
Skicka e-post

Marie Berglund
planhandläggare
0278-257 28
Skicka e-post