Förfarande: Utökat förfarande

Arbetsläge: Planen har varit ute på samråd. Nu sammanställs alla inkomna yttranden innan planen går ut för granskning.

Planens syfte: Områdesbestämmelserna syftar till att säkerställa översiktsplanens syfte att säkerställa kvaliteter som tystnad och naturupplevelser samt att bevara områden med låg elektromagnetisk strålning.

Plandata: Området är beläget ca 15 km sydväst om Kilafors tätort. Arealen är ca 1900 ha.

Plankarta

Planbeskrivning

Områdesbestämmelserna består av:

Plankarta

Planbeskrivning

Fastighetsförteckning (finns på Samhällsbyggnadskontoret)

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Bashir Hajo
stadsarkitekt
0278-251 18
Skicka e-post

Erik Lundh
planarkitekt
0278-252 26
Skicka e-post

Stefan Norberg
planarkitekt
(tjänstledig t.o.m. 2020-03-31)
0278-255 58
Skicka e-post

Johan Gunhamre
samhällsplanerare
0278-251 72
Skicka e-post

Marie Berglund
planhandläggare
0278-257 28
Skicka e-post