bild

Förfarande: Standard

Arbetsläge: Planen har nu vunnit laga kraft.

Planens syfte: Planen ska ge möjlighet till bostadsbyggande i mindre skala på två tomter, för att förtäta och utöka bebyggelsen i Ren. Vidare görs en översyn av gällande planbestämmelser inom övriga delar av planområdet.

Plandata: Planområdet ligger i östra delen av Bollnäs tätort, norr om riksväg 50 mot Söderhamn, i korsningen Virvelvägen – Örsängesvägen och omfattar ett område av cirka 2,6 Ha.

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

Trafikbullerberäkningar

Detaljplanen består av 

Plankarta

Planbeskrivning

Fastighetsförteckning (finns på Samhällsbyggnadskontoret)

Samrådsredogörelse

Trafikbullerberäkningar

Upplysningar lämnas av Erik Lundh på 0278-252 26

 

 

 

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Bashir Hajo
stadsarkitekt
0278-251 18
Skicka e-post

Erik Lundh
planarkitekt
0278-252 26
Skicka e-post

Louise Säfström
planarkitekt
0278-255 58
Skicka e-post

Johan Gunhamre
samhällsplanerare
0278-251 72
Skicka e-post

Marie Berglund
planhandläggare
0278-257 28
Skicka e-post