oversikt

Förfarande: Utökat förfarande

Arbetsläge: Planen har vunnit laga kraft 27 november 2018

Planens syfte: Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett nytt resecentrum i Bollnäs tätort med möjlighet att kombinera det med kontors- och centrumanvändning. Planen ger förutsättningar att utveckla kollektivtrafiken samt Bollnäs tätort genom förtätning, funktionsblandning och ökad tillgänglighet med positiva effekter regionalt, kommunalt och lokalt. 

Plandata: Planområdet är beläget centralt i Bollnäs, vid Resecentrum.

Kungörelse
Plankarta

Planbeskrivning
Samrådsredogörelse 
Granskningsutlåtande
Granskningsutlåtande 2
Geoteknisk undersökning
Miljöteknisk markundersökning
Åtgärdsplan dagvatten

Detaljplanen består av 

Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Fastighetsförteckning (finns på Samhällsbyggnadskontoret)
Planprogram

Samrådsredogörelse Planprogram

Upplysningar lämnas av Stefan Norberg på 0278-255 58

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Bashir Hajo
stadsarkitekt
0278-251 18
Skicka e-post

Erik Lundh
planarkitekt
0278-252 26
Skicka e-post

Louise Säfström
planarkitekt
0278-255 58
Skicka e-post

Johan Gunhamre
samhällsplanerare
0278-251 72
Skicka e-post

Marie Berglund
planhandläggare
0278-257 28
Skicka e-post