bild

Detaljplan för ny trafiklösning för korsningen Nygatan, Järnvägsgatan och Väg 83 i Bollnäs tätort

Förfarande: Standard

Arbetsläge: Planen har nu vunnit laga kraft

Planens syfte: Detaljplanen syftar primärt till att ge möjlighet till en ny korsningsutformning (cirkulationsplats) mellan genomfarten riksväg 83 och de kommunala gatorna Nygatan och Järnvägsgatan för att uppnå högre trafiksäkerhet och tillgänglighet. 

I planen prövas även en omstrukturering av stadshusparkeringen. Planförslaget är att den allmänna parkeringsytan utökas söderut samtidigt som den norra delen av parkeringsytan blir kvartersmark för parkering samt för detaljhandel med byggrätt. 

Plandata: Detaljplaneområdet omfattar korsningen Nygatan, Järnvägsgatan och Väg 83 vid Bollnäs stads södra infart.

Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Upphävande av strandskydd
Länsstyrelsens beslut om upphävande av strandskydd
Trafikutredning
Kungörelse

Detaljplanen består av 

Plankarta
Planbeskrivning
Fastighetsförteckning (finns på Samhällsbyggnadskontoret)
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Upphävande av strandskydd inom väg
Länsstyrelsens beslut om upphävande av strandskydd
Underrättelse
Trafikutredning

Upplysningar lämnas av Stefan Norberg på 0278-255 58

 

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Bashir Hajo
stadsarkitekt
0278-251 18
Skicka e-post

Erik Lundh
planarkitekt
0278-252 26
Skicka e-post

Louise Säfström
planarkitekt
0278-255 58
Skicka e-post

Johan Gunhamre
samhällsplanerare
0278-251 72
Skicka e-post

Marie Berglund
planhandläggare
0278-257 28
Skicka e-post