Bro4 4oversikt

Förfarande: Utökat

Arbetsläge: Planen har varit ute på granskning mellan 5 november och 6 december 2018. Planen är antagen av Kf den 25/2 2019.

Planens syfte: Planförslagets syfte är att  skapa ett nytt stadsrum i centrala Bollnäs, möjliggöra för uppförande av nya verksamheter - däribland en bandyarena, samtidigt som delar av områdets kulturhistoriskt och miljömässigt värdefulla bebyggelse bevaras.

Plandata:  Planområdet är 4,1 ha stort och utgörs av fastigheterna Bro 4:4 samt del av Bro 4:1, Bro 5:29 och Heden 4:116 i centrala Bollnäs.

Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Dagvattenrapport
Bilaga till dagvattenrapport
Riktlinjer vid gestaltning

Riskhänsyn i planering
Rapport olycksrisk
PM Släckvatten
PM Utrymningsväg och insatsmöjlighet

Detaljplanen består av 

Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Fastighetsförteckning (finns på Samhällsbyggnadskontoret)

MKB
Dagvattenrapport
Bilaga till dagvattenrapport
Riktlinjer vid gestaltning
Riskhänsyn i planering
Rapport olycksrisk
PM Släckvatten
PM Utrymningsväg och insatsmöjlighet
PM inför sanering (finns på Samhällsbyggnadskontoret)

Upplysningar lämnas av Bashir Hajo på 0278-251 18

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Bashir Hajo
stadsarkitekt
0278-251 18
Skicka e-post

Erik Lundh
planarkitekt
0278-252 26
Skicka e-post

Stefan Norberg
planarkitekt
(tjänstledig t.o.m. 2020-03-31)
0278-255 58
Skicka e-post

Johan Gunhamre
samhällsplanerare
0278-251 72
Skicka e-post

Marie Berglund
planhandläggare
0278-257 28
Skicka e-post