Bild till hemsida
Förfarande:  Standard

Arbetsläge:  Planen har nu vunnit laga kraft

Planens syfte: Planens syfte är att ta bort prickmark på kvartersmark med användningen småindustri, för att tillskapa en flexiblare plan som möjliggör utökning av handel och industri.

Plandata: Planområdet är beläget på Ren, ca 3 km nordöst om centrala Bollnäs.

Plankarta 
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Undersökningsrapport
Granskningsutlåtande

Detaljplanen består av:
Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Fastighetsförteckning (finns på Samhällsbyggnadskontoret)

Upplysningar lämnas av Johan Gunhamre på 0278-251 72

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Bashir Hajo
stadsarkitekt
0278-251 18
Skicka e-post

Erik Lundh
planarkitekt
0278-252 26
Skicka e-post

Louise Säfström
planarkitekt
0278-255 58
Skicka e-post

Johan Gunhamre
samhällsplanerare
0278-251 72
Skicka e-post

Marie Berglund
planhandläggare
0278-257 28
Skicka e-post