oversiktskarta webb
Läge:
Planärendet har överklagats av sakägare och behandlats av länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen och nu slutligen i mark- och miljööverdomstolen. MÖD har nu beslutat att kommunens överklagandet avslås.  (Detaljplanen upphävs.) Beslut med tillhörande handlingar finns på Samhällsbyggnadskontoret.
 
Planens syfte och huvuddrag:
Syftet är att möjliggöra kompletterande bostadsbebyggelse med byggrätter för 12 friliggande hus.
 
Planområdet är beläget i Edstuga vid Voxsjön, sydväst om Bollnäs tätort ca 7 km från centrum.
 
Plankarta med bestämmelser    (utställningshandlingen)
  
Detaljplanen består av:
- Plan- och genomförandebeskrivning (finns på Samhällsbyggnadskontoret)
- Plankarta med bestämmelser
- Fastighetsförteckning (finns på Samhällsbyggnadskontoret)
- Samrådsredogörelse (finns på Samhällsbyggnadskontoret)
- Utställningsutlåtande (finns på Samhällsbyggnadskontoret)
  
Upplysningar lämnas av Bashir Hajo, stadsarkitekt på 0278-25118

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Bashir Hajo
stadsarkitekt
0278-251 18
Skicka e-post

Erik Lundh
planarkitekt
0278-252 26
Skicka e-post

Stefan Norberg
planarkitekt
(tjänstledig t.o.m. 2020-03-31)
0278-255 58
Skicka e-post

Johan Gunhamre
samhällsplanerare
0278-251 72
Skicka e-post

Marie Berglund
planhandläggare
0278-257 28
Skicka e-post