Grunderna för kommunens bidragsgivning

Allmän målsättning

Målsättningen med kommunens bidragsgivning till föreningar och organisationer är att ge förutsättningar att genomföra en förebyggande och stimulerande verksamhet som bör syfta till:

 • att ge främst barn och ungdomar möjlighet till ett fritt och allsidigt val av aktiviteter utifrån egna intressen och värderingar
 • att medlemmarna genom ett aktivt deltagande skolas i demokratiska arbetsformer, organisatoriskt och ekonomiskt tänkande samt ansvarskännande för föreningen och dess verksamhet
 • att utbudet av fritids-, kultur- och rekreationsaktiviteter görs så rikt och anpassas så att även personer med funktionshinder kan välja just det som den enskilde är intresserad av
 • att förebygga och motverka missbruk av alkohol- och andra beroendeframkallande medel, där insatser för barn och ungdom särskilt skall prioriteras
 • att arbeta för att förebygga och motverka bruket av dopingpreparat i alla dess former
 • att verka för att invandrare och flyktingar bereds möjlighet till en berikande fritid
 • att miljön, i enlighet med Agenda 21:s intentioner, inte påverkas negativt, samt att verksamheten bidrar till att skapa en grund för uthållig utveckling.


Allmänna bestämmelser

Förutsättning för erhållandet av bidrag

I bestämmelserna används beteckningen ”förening” som ett samlingsbegrepp för olika lokala organisationer, kretsar, avdelningar, klubbar etc.

För studieförbunden gäller att kommunalt bidrag utgår till avdelning (avdelningar samverkande i region) omfattande en eller flera kommuner och ansluten till av Folkbildningsrådet godkänt studieförbund, som har självständig ekonomisk förvaltning och ansvarig styrelse med säte i kommunen eller regionen.
I övrigt gäller att kommunalt bidrag, enligt dessa bestämmelser, kan utgå till förening som med egen verksamhet och säte och stämma i Bollnäs kommun uppfyller följande villkor avseende ideell förening:

· att föreningen har antagna stadgar, vald styrelse och ett namn

· att föreningen är demokratiskt uppbyggd och öppen för alla som ansluter sig till föreningens stadgar

· att arbetsinsatserna huvudsakligen skall utföras av medlemmarna på frivillig väg

· att föreningen har ett allmännyttigt ändamål i överensstämmelse med målsättningen i dessa normer

· att föreningen inte främjar medlemmarnas ekonomiska intressen

· att föreningens inkomster används i det ideella arbetet.

Föreningar som bedriver verksamhet som prioriteras av Bollnäs kommun, kan erhålla ett utökat stöd.

Föreningar som erhåller kommunala bidrag skall skriftligen förbinda sig till drogfri barn- och ungdomsverksamhet samt bidra till kunskapsspridning om drogers och dopings skadeverkningar samt en nykter livsstil.

Ej bidragsberättigade föreningar

Undantagna från bidrag enligt dessa bestämmelser är riksorganisationer, läns- eller distriktsorganisationer, föreningar inom svenska kyrkan, frikyrkoförsamlingar, föreningar knutna till skolan, ekonomiska föreningar, politiska vuxenföreningar, företagsklubbar, föräldraföreningar, villaföreningar, hyresgästföreningar samt föreningar vars huvudsakliga uppgift är att tillvarata medlems yrkesmässiga, fackliga eller ekonomiska intressen.

Medlemskap

För att kunna erhålla kommunalt bidrag skall föreningen redovisa minst 25 medlemmar i röstberättigad ålder enligt föreningens stadgar. Merparten skall vara bosatta i Bollnäs kommun.

 • Kravet på medlemskap för att vara berättigad till kommunalt bidrag är att:

 • medlem är individuellt ansluten och upptagen i medlemsförteckning

 • medlem har rätt att deltaga i föreningens möten och påverka beslut rörande målsättning och verksamhet inom föreningen.
 • Den som betalar en avgift (entré-, kurs-, eller anmälningsavgift, gårds-, års-, eller rabattkort etcetera) och därmed erhåller medlemskap av mera tillfällig natur betraktas inte som medlem.


Särskild prövning

Förening som inte uppfyller kraven för kommunalt bidrag kan hos Bollnäs kommun ansöka om särskild prövning. Föreningens ansökan prövas från fall till fall efter arten och omfattningen av den verksamhet som föreningen bedriver inom kommunen.

Förening äger inte rätt att erhålla bidrag från flera kommunala förvaltningar för en och samma verksamhet.

Granskning av verksamheten

Förening som beviljats kommunalt bidrag, har skyldighet att medge kommunen och dess revisorer att ta del av föreningens räkenskaper, protokoll och handlingar, så att dessa granskas på det sätt som Bollnäs kommun bestämmer, men med den begränsningen att skyddet för enskilds åsiktsfrihet enligt grundlagen inte åsidosätts.

Missbruk eller uppsåtligt lämnande av oriktiga uppgifter i ansökan om kommunalt bidrag medför att föreningen avstängs från bidrag eller att bidrag begränsas.

Ansökan

All ansökan om kommunala bidrag görs av föreningens huvudstyrelse på fastställt formulär. De uppgifter som ligger till grund för ansökan skall föreningen förvara i minst 10 år i enlighet med bokföringslagen. Det gäller årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse med resultaträkning, balansräkning, revisionsberättelse, närvarokort för lokalt aktivitetsbidrag, protokoll eller andra handlingar som ligger till grund för ansökan till de olika bidragsformerna.

För sent inkommen ansökan kan innebära att bidrag inte utbetalas, eller begränsas.

Föreningsuppgifter

För att erhålla kommunalt bidrag skall förening senast den 15 augusti, varje år på avsedd blankett lämna uppgifter om medlemsantal och valda styrelsefunktionärer. Dessa uppgifter skall åtföljas av årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse. Nybildade föreningar skall dessutom lämna föreningens stadgar.
Länk till blankett föreningsuppgifter

Föreningsuppgifterna skall årligen inlämnas till Bollnäskommun/föreningsstöd senast 15 augusti.
För sent inkomna föreningsuppgifter kan innebära att bidrag inte utbetalas, eller begränsas.


Ansökningstider

BidragsartAnsökningstid
Verksamhetsbidrag
- aktivitetsbidrag
- ledarutbildningsbidrag
Senast 25 augusti och 25 februari
Projektbidrag/Snabbslant Löpande under året
Internationellt bidrag Löpande under året
Anläggningsbidrag/avtal Senast 1 maj
Uppdragsersättningar/avtal -
Studieförbundsbidrag senast 1 maj


Utbetalning

Utbetalning av samtliga bidragsformer sker endast till föreningens post- eller bankgiro. Tidpunkten för utbetalning av kommunala bidrag avgörs av Bollnäs kommun om inte annat angivits under respektive bidragsart.


Förändringar i verksamheten

Förening är skyldig att till Bollnäs kommun anmäla sådana väsentliga förändringar i verksamheten som påverkar förutsättningarna för erhållandet av kommunalt bidrag.


Tolkning

Bollnäs kommun beslutar om tolkning och tillämpning av de kommunala bidragen till föreningar, inom ramen för av kommunfullmäktige årligen anslagna medel. 

Sofie Lindkvist
Samordnare

Stadshustorget 2
821 80 Bollnäs

Skicka e-post
0278-265 28

Här hittar du blanketter och e-tjänster