För ytterligare information om internationellt bidrag kontakta Sofie Lindkvist 0278-265 28


Allmän målsättning

Människor påverkas idag, mer än någonsin tidigare, av skeenden på den internationella arenan. Allt oftare framstår kunskaper om andra länder, traditioner och kulturer som viktigt. Kultur- och fritidsnämnden ser därför som betydelsefullt att utbyten där kontaktskapande verksamhet och förståelse emellan kommunens innevånare, ”ambassadörer”, och andra nationaliteter främjas.
De övergripande målen för utbyten som beviljas bidrag är att dessa skall bidra till en ökad förståelse och tolerans samt lägga grunden för nya eller utveckla redan befintliga internationella relationer. Ungdomsutbyten skall prioriteras.

Villkor för bidrag
Projekten skall vara ideella och allmännyttiga och får ej genomföras i kommersiellt syfte.

Förening som erhåller bidrag är skyldiga att låta kommunen genomföra kontroller som nämnden finner erforderligt.

Förening är skyldig att iakttaga de särskilda bestämmelser som nämnden kan föreskriva för respektive projekt.

Särskilda bestämmelser

  1. 1. Bidrag kan i kontaktskapande syfte, inom ramarna för Bollnäs kommuns budgeterade anslag, beviljas till skolungdomar, grupper av ungdomar, ideella föreningar och organisationer.
  2. 2. Med kontaktskapande syfte avses resor till kommunens vänorter samt andra inom- och utomnordiska länder för särskilt utbyte.
  3. 3. Med kontaktskapande syfte avses även projekt där sökande står som värd vid mottagande av gäster i kommunen för särskilt utbyte.
  4. 4. Utbyten i enlighet med ovanstående förutsätts vara planerade och organiserade i god tid vilket skall framgå av bidragsansökan. I bidragsansökan skall program och egna insatser redovisas för utbytet.
  5. 5. En rapport skall efter ett utbytes genomförande framställas till Bollnäs kommun senast 2 månader efter avslutat utbyte.

Ansökan kan ske löpande under året.
Ansökan skall var inlämnad i god tid före projektets start/genomförande.

Oavsett typ av projekt skall ansökan innefatta följande:

  1. 1. Redogörelse för det planerade projektet och syftet med detsamma.
  2. 2. Redogörelse om föreningens nuvarande ekonomiska ställning.
  3. 3. Kostnadsberäkningar. I vissa fall anbud eller offerter.
  4. 4. Finansieringsplan som visar hur kostnadsberäkningens slutsumma är avsedd att täckas. Här skall anges huruvida bidrag sökts eller erhållits från annat håll, egna medel etc.


Bidrag

Bidragets storlek prövas från fall till fall av kommunen, varefter utbetalning sker av beviljat bidrag.

Redovisning

Efter projektets genomförande skall en redovisning göras till Bollnäs kommun. Redovisningen skall omfatta samtliga inkomster och utgifter som berört projektet. Redovisningen skall kunna styrkas med kopior av fakturor/verifikationer, eller vara en kostnadssammanställning som styrkts av föreningens revisorer eller motsvarande.

I händelse av att föreningen inte kan fullfölja projektet enligt ansökan, kan återbetalning av redan utbetalt belopp, eller del därav bli aktuell.

Ansökningsblankett (Pdf 69kb)

Här hittar du blanketter och e-tjänster