Ändamål

Förening som planerar att genomföra någon form av projekt och anser sig vara i behov av ett kommunalt stöd har möjlighet att söka projektbidrag. Som exempel kan nämnas följande:

· investeringar i anläggningar/lokaler (ny-, till-, ombyggnad eller inredning)
· investeringar i materiel/teknisk utrustning eller inventarier
· natur- och fiskevårdande åtgärder
· idrotts- och kulturella arrangemang
· försöks- och utvecklingsprojekt mot bestämda målgrupper och/eller geografiska områden
· lägerverksamhet

Utöver dessa exempel skall bidragsformen vara ett komplement till övriga bidrag och kan i vissa fall utgå utan att speciella villkor och bestämmelser kan uppfyllas. Bidragsformen ger även Bollnäs kommun möjlighet att inom sitt verksamhetsområde, på eget initiativ genomföra olika åtgärder och arrangemang i samarbete med föreningslivet.

Villkor för projektbidrag
Projekten skall vara ideella och allmännyttiga och får ej genomföras i kommersiellt syfte.

Förening är skyldig att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter (Allmänna arvsfonden, lokala fonder, Länsstyrelsen, Landstinget, Boverket m.fl.).

Förening som erhåller bidrag är skyldiga att låta Bollnäs kommun genomföra kontroller som den finner erforderligt.

Förening är skyldig att iakttaga de särskilda bestämmelser som nämnden kan föreskriva för respektive projekt.

Ansökan

Period 1: Sista ansökningsdag 2022-02-13
Period 2: Sista ansökningsdag 2022-04-10
Period 3: Sista ansökningsdag 2022-08-14
Period 4: Sista ansökningsdag 2022-10-16

Bidrag
Bidragets storlek prövas från fall till fall av Bollnäs kommun, varefter utbetalning sker av beviljat bidrag.

Redovisning
Efter projektets genomförande skall en redovisning göras till kommunen. Redovisningen skall omfatta samtliga inkomster och utgifter som berört projektet. Redovisningen skall kunna styrkas med kopior av fakturor/verifikationer, eller vara en kostnadssammanställning som styrkts av föreningens revisorer.

I händelse av att föreningen inte kan fullfölja projektet enligt ansökan, kan återbetalning av redan utbetalt belopp, eller del därav bli aktuell

Ansökningsblankett (Pdf 69kb)

Sofie Lindkvist
Samordnare

Stadshustorget 2
821 80 Bollnäs

Skicka e-post
0278-265 28

Här hittar du blanketter och e-tjänster