Ändamål - syfte - inriktning
Att i enlighet med respektive donationsfonds stadgar stödja föreningars barn- och ungdomsverksamhet.

Bidragsberättigade föreningar
Ideella föreningar och organisationer, med egen verksamhet riktad till barn och ungdom folkbokförda i förutvarande Arbrå kommun.

Ansökans innehåll
Ansökan skall göras på särskild blankett där följande uppgifter skall lämnas:

Uppgift om fullständigt föreningsnamn, adress samt post- eller bankgironummer


Medlemsantal, folkbokförda i förutvarande Arbrå kommun, senast avslutat verksamhetsår, i åldersgrupperna 0-20 år samt 21 år och äldre, fördelat mellan manliga och kvinnliga.


Uppgift om antalet genomförda sammankomster och det totala antalet deltagare vid dessa sammankomster (aktivitetsbidrag), enligt nedanstående villkor, i åldersgrupperna 0-20 år, under senaste kalenderåret. Deltagarna skall vara folkbokförda i förutvarande Arbrå kommun.


Verksamhets-/årsberättelse jämte bokslut samt revisionsberättelse och årsmötesprotokoll från senast avslutat verksamhets-/räkenskapsår skall alltid bifogas ansökan.


Villkor för aktivitetsbidrag
Aktivitetsbidraget består av två delar:

Bidrag erhålls per sammankomst omfattande minst 60 min,
med minst 3 deltagare + ledare, samt

ett bidrag per deltagare upp till maximalt 30 deltagare vid varje sammankomst.


Bidrag erhålls för deltagare t.o.m. det år man fyller 20 år. För funktionshindrade gäller inte någon övre åldersgräns.

Aktivitetsbidrag utgår endast en gång per individ och dag oavsett aktivitetens längd. Den som deltar i mer än en sammankomst per dag inom samma förening får bara medräknas vid en av dessa sammankomster.

Bidraget utgår inte till entrébelagda tävlingar eller arrangemang som exempelvis danser, bingo, basarer etc. Aktivitetsbidrag utgår inte till studiecirkelsammankomster.

Vid varje sammankomst skall närvarokort föras. Gruppledaren eller biträdande gruppledare skall vara närvarande under sammankomsten och får inte ur bidragssynpunkt vara ledare för flera grupper under samma timme.

Ansökningstid
Ansökan om årligt verksamhetsbidrag skall göras av föreningens styrelse och vara Arbrå Donationsråd, Bollnäs kommun, 821 80 Bollnäs tillhanda senast den 30 juni.

Granskning av verksamheten
Förening som beviljats bidrag, har skyldighet att medge donationsrådet att ta del av föreningens räkenskaper, protokoll och handlingar så att dessa kan granskas på det sätt som donationsrådet bestämmer, men med den begränsningen att skyddet för enskilds åsiktsfrihet enligt grundlagen inte åsidosätts.

Missbruk eller uppsåtligt lämnade oriktiga uppgifter i ansökan om bidrag medför att föreningen avstängs från bidrag eller att bidrag begränsas.

Beslutsmeddelande och utbetalning
Sedan ansökan behandlats av donationsrådet bekräftas rådets handläggning och förslag till respektive fondstyrelse/nämnd med protokollsutdrag till föreningen.

Sedan respektive beslutande fondstyrelse/nämnd slutligen behandlat ansökan utbetalas bidraget omgående.
Avslag på ansökan bekräftas med protokollsutdrag till föreningen.

Upplysningar
Ytterligare upplysningar lämnas av donationsrådets sekreterare Ulf Arbinger på tel 0278-413 35 eller 070-327 55 18