Frånvaro

Om ditt barn är sjukt eller inte kan delta i undervisningen lägger du som vårdnadshavare in frånvaro i Skola24 senast kl 08.00 samma dag.

Skola24 (e-tjänst)

Skola24 information till vårdnadshavare

Ogiltig frånvaro

All frånvaro som du, som vårdnadshavare, inte har meddelat eller bekräftat är ogiltig. Även sen ankomst till lektion är ogiltig frånvaro.

Om ditt barn är ogiltigt frånvarande ska skolan meddela dig som vårdnadshavare samma dag.  
Rektor är skyldig att utreda upprepad och längre frånvaro, både giltig som ogiltig. Utredning ska genomföras i samråd med eleven, dig som vårdnadshavare och elevhälsan.

Ledighet

Rektor fattar beslut om ledighet längre än tio dagar. Elever kan få kortare ledighet. För längre ledighet krävs väldigt starka skäl. Vid ett beslut om ledighet gör man en samlad bedömning av elevens situation. Det som kan ligga till grund för beslutet är

  • frånvarons längd,
  • elevens studiesituation,
  • möjligheterna att på olika sätt ta igen den förlorade undervisningen och 
  • hur angelägen ledigheten är för eleven.

Ledighetsansökan ( Skola24 e-tjänst)

Skolplikt

Skolplikt innebär att ditt barn ska delta i grundskolans och grundsärskolans undervisning. Det är du som vårdnadshavare som är skyldig att se till att ditt barn fullföljer sin skolgång. Om ditt barn behöver vara ledig måste du ansöka om ledighet skriftligen. Om barnet är sjukt ska du anmäla frånvaro i Skolplatsen.

pdf e5635Riktlinjer för skolplikt och hantering av frånvaro i Bollnäs kommunner gällande skolplikt

Barn bosatta i Sverige har skolplikt och rätt till utbildning.

  • Skolplikt innebär att barn ska delta i skolans verksamhet. 
  • Rätt till utbildning innebär att barn har rätt till kostnadsfri utbildning.

Skolplikten börjar i förskoleklass, det vill säga höstterminen det kalenderår barnet fyller sex år. Detta gäller oavsett om barnet går på kommunal eller fristående skola.

Om det finns särskilda skäl, och om barnets vårdnadshavare begär det, kan barnets hemkommun besluta att skolplikten skjuts upp till höstterminen det kalenderår barnet fyller sju år.

Ansökan om uppskjuten skolplikt (e-tjänst)

Fullgöra skolplikten på annat sätt

Om du vill att ditt barn ska fullgöra skolplikten på annat sätt än i ordinarie skolverksamhet, t ex vid en längre utlandsvistelse, måste du ansöka om det. Mer information om att fullgöra skolplikten på annat sätt.

Ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt

Skolplikt och rätt till utbildning 7 kap. 2–23 §§  skollagen (2010:800) 

Elever som vistas utomlands

När elev, som är folkbokförd i Sverige, varaktigt vistas utomlands är denne inte längre skolpliktig. Elev som vistas utomlands i minst ett år ska normalt sett avregistreras från folkbokföringen.

 

Tyck till här!