Grundsärskola 04164

Information om grundsärskolan

Grundsärskolan har årskurserna 1–9. Förskoleklass finns inte i grundsärskolan.

Eleverna i grundsärskolan följer grundsärskolans läroplan och i den finns två olika kursplaner; grundsärskolans ämnen och träningsskolans ämnesområden. Det är möjligt för en elev att läsa en kombination av ämnen och ämnesområden. En elev kan också läsa något ämne enligt grundskolans kursplan.

Inriktning träningsskola

Om skolan bedömer att en elev inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i grundsärskolans ämnen, läser eleven istället ämnesområden;

  • Estetisk verksamhet
  • Kommunikation
  • Motorik
  • Vardagsaktiviteter och
  • Verklighetsuppfattning.

Integrerad elev

Vårdnadshavare till ett barn som  mottagit rätten till grundsärskola kan välja att deras barn ska gå integrerad elev i en grundskoleklass. Det innebär att eleven får sin undervisning i en grundskoleklass, men att eleven läser och bedöms utifrån grundsärskolans kursplaner.

Förskoleklass

Inom skolformen grundsärskola ingår inte förskoleklass och det finns därför olika alternativ att välja för ditt barn.

  • Barnet börjar i förskoleklass i grundskolan. Vårdnadshavare väljer skola i Skolplatsen
  • Vårdnadshavarna ansöker om uppskjuten skolstart av särskilda skäl, vilket till exempel kan vara att barnet har en intellektuell funktionsnedsättning. Ansökan görs i e-tjänsten. Om ansökan beviljas går barnet kvar på förskolan ytterligare ett år. Utredning för mottagande i grundsärskolan ska då göras under det extra förskoleåret. Vårdnadshavare kan därefter välja om barnet ska börja förskoleklass vid 7 års ålder eller gå direkt till årskurs 1 i grundsärskolan.
  • Vårdnadshavare kan även ansöka om att barnet börjar i grundsärskolans årskurs 1 som sexåring, om barnet bedöms ha förutsättningar för det. Utredning för mottagande i grundsärskola måste då göras senast vårterminen det år barnet fyller sex år.

Efter avslutad grundsärskola

Efter grundsärskolan kan eleven gå vidare till något av programmen i gymnasiesärskolan. Betygen från grundsärskolan gör inte elev­en behörig att gå vidare till gymnasieskolan, men om eleven vill, och skolan bedömer att eleven kan klara det, kan den söka till några av gymnasie­skolans introduktionsprogram.

Skolans system

Svensk särskola fa0c5

Lisa Sandström Jonäng
Speciallärare inriktning grundsärskola

Skicka e-post
0278-269 63

Annica Lindberg
Elevhälsochef

Skicka e-post
0278-257 63

Länk till inloggningssida för Skolplatsen

Tyck till här!