I september 2015 antog världens stats- och regeringschefer en ny utvecklingsagenda och globala mål för hållbar utveckling. Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen.

Agenda 2030 är den mest ambitiösa planen för att skapa en hållbar utveckling som världen någonsin antagit. Världens ledare har lovat att uppnå de globala målen till år 2030. Alla länder har därmed tagit på sig ansvaret att skapa en mer rättvis, hållbar och bättre värld.

Extern länk till FN:s sida om de globala målen för hållbar utveckling

Hållbarhet förknippas ofta med klimat och miljö, men begreppet är mycket bredare än så. Man kan pratar om hållbar utveckling i tre dimensioner:

  • Social hållbarhet – att långsiktigt ta vara på grundläggande mänskliga rättigheter.
  • Ekologisk (miljömässig) hållbarhet – att hushålla med resurserna så att de räcker till kommande generationer.
  • Ekonomisk hållbarhet – att motverka fattigdom utan att påverka social eller ekologisk hållbarhet negativt.

Hur arbetar Bollnäs kommun med hållbar utveckling?

I kommunfullmäktiges styrkort för 2020 går det att läsa om hur vi på olika plan arbetar med hållbar utveckling.

pdfStyrkort 2020 KS.pdf105.11 KB

Hållbar utveckling finns även med i Bollnäs kommuns gemensamma värdegrund
"Vi arbetar socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart".

Några fler exempel hittar du via länkarna nedan.

Bollnäs kommuns arbete med social hållbarhet

Social hållbarhet är en del av de mänskliga rättigheterna. De mänskliga rättigheterna säger att alla människor ska vara fria och ha samma värde och samma rättigheter. Bollnäs kommun har inom social hållbarhet just nu särskilt valt att arbeta inom områdena demokrati, folkhälsa, funktionshindersperspektivet, integration, jämställdhet/jämlikhet, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld, prostitution, människohandel, våldsbejakande extremism samt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.  

Folkhälsa
Folkhälsorådet
Funktionsnedsättning 
Kommunala tillgänglighetsrådet 
Våld och hot
Integration
Våldsbejakande extremism
Drogförebyggande arbete 
Demokrati, medborgardialog och medborgarförslag
pdfMedborgarlöfte 2020-2021122.21 KB

Bollnäs kommuns arbete med ekologisk (miljömässig) hållbarhet

Ekologisk hållbarhet innebär att vi långsiktigt bevarar vattnets, jordens och ekosystemets produktionsförmåga samt att vi minskar påverkan på naturen och människans hälsa till en nivå som naturen och människan ”klarar av”. Kommunen arbetar på olika sätt med ekologisk hållbarhet och är medlem i nätverket Sveriges ekokommuner. Dessutom har kommunen antagit Fossilfritt Sveriges transportutmaning om att senast 2030 utföra och köpa fossilfria transporter.

Kommunens miljömål
Biosfärsområde Voxnadalen 
Miljö 
Klimat 
Energi- och klimatrådgivning 
Sjöar och vattendrag
Kemikaliehantering
Vatten och avlopp 
pdfKommunal avfallsplan547.57 KB

Kommunala bolag arbetar också med miljö- och hållbarhetsfrågor. 

Borab (länk till Borabs hemsida)
Bollnäs Energi (länk till Bollnäs Energis hemsida)
HelsingeVatten (länk till HelsingeVattens hemsida)
Bollnäs Bostäder (länk till Bollnäs Bostäders hemsida)

Bollnäs kommuns arbete med ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet innebär att använda, vårda och underhålla resurser (mänskliga och materiella) för att skapa långsiktigt hållbara värden genom bättre utnyttjande, återanvändning och återvinning av såväl förnyelsebara resurser som icke förnyelsebara resurser. 

Bollnäs kommun arbetar för att ha en god ekonomisk hushållning med en långsiktig tillväxt och ett resultat som tillförsäkrar framtida kommuninvånare en bibehållen eller förbättrad nivå på verksamhet, service och anläggningstillgångar (från Kommunfullmäktiges mål för 2020). Kommunen uppmuntrar och skapar bland annat förutsättningar för företagande och kreativitet som leder till en hållbar utveckling och nya jobb.

Näringsliv och utveckling
Arbetsmarknadsinsatser