Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Bollnäs kommun

Beslutade av kommunfullmäktige 2010-05-31, § 125. Reviderade av teknik- och fritidsnämnden 2011-06-13, § 52, avseende 13 § b.

Bollnäs kommun föreskriver följande med stöd av 1§ förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617)

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
1 §
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap ordningslagen (1993:1617). Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Bollnäs kommun skall upprätthållas.

2 §
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap 2 § stycke 1-4 ordningslagen om inte annat anges. För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter om torghandel.

3 §
Vid tillämpningen av 3 kap ordningslagen och dessa föreskrifter skall med stöd av 1 kap 2 § andra stycket ordningslagen följande område jämställas med offentlig plats: Långnäs, öster om Östergatan.

4 §
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första stycket, 11 § och 12 § skall kommunen ges tillfälle att yttra sig.

Lastning av varor m m

5 §
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.

Avlastningen och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras.

Schaktning, grävning m m

6 §
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller liknande arbete skall se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

Störande buller

7 §
Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t ex stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd. Containrar och därmed jämförbara anordningar

8 §
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till container, som skall ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.

Markiser, flaggor och skyltar

9 §
Markiser, flaggor och icke bygglovspliktiga skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,20 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter.

Affischering

10 §
Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats. Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.

Högtalarutsändning

11 §
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten. Insamling av pengar

12 §
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. När insamling skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.

Förtäring av alkohol

Alkohol omrade

13 §
Alkoholdrycker som innehåller mer än 2,25 volymprocent får inte förtäras inom följande områden annat än i samband med tillåten utskänkning:

a) Karlslundsbadet/ Karlsundsparken
b) Bollnäs Centrum
c) Samtliga kyrkogårdar i Bollnäs kommun

Camping

14 §
Camping får inte ske på följande plats: Långnäs, med undantag för markerade områden där camping sker mot avgift.

Hundar

15 §
Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 16-18 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte servicehund för personer med funktionsnedsättning eller för polishund i tjänst.

16 §
Hundar skall hållas kopplade inom följande områden:

a) Bollnäs tätort
b) Arbrå tätort
c) Kilafors tätort

När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.

17 §
Inom följande områden skall föroreningar efter hundar plockas upp:

a) Bollnäs tätort
b) Arbrå tätort
c) Kilafors tätort
d) Rengsjö tätort
e) Vallsta tätort

18 §
Hundar får inte medföras på kyrkogårdar i Bollnäs kommun.

Avgift för att använda offentlig plats

19 §
För användning av offentlig plats, som förvaltas av kommunen och områden som kommunen jämställt med sådan plats, har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som beslutats av kommunfullmäktige.

Cyklar och övriga fordon

20 §
Det är inte tillåtet att cykla eller framföra fordon på kyrkogårdar inom Bollnäs kommun, undantag gäller för permobiler och dylikt samt för transporter av personer med funktionsnedsättning av sådan art att parkeringstillstånd för rörelsehindrad har utfärdats.

Överträdelse av lokal föreskrift

21 §
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 §§, 10 § första stycket, 11-14 §§, 16-18 §§ och 20 § kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen.

I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juni 2010.

Dela på Facebook