Kursplan för blåsinstrument
Blåsinstrumenten omfattar:
Träblås: Blockflöjt, flöjt, oboe, fagott, klarinett, och saxofon.
Brass: Kornett, trumpet, horn, trombon, bariton och tuba.

Mål
· Så många som möjligt får spela blåsinstrument och ensemble.
· Skapa motivation för musicerandet.
· Få erfarenhet av musikalisk mångfald, olika musikstilar samt ensemble- och orkesterspel.
· Utifrån sina egna förutsättningar utveckla gehörsspel, notspel, improvisation, musikaliskt uttryck samt musiklyssnande.
· Eleverna skall få kunskap om andning, teknik, tonbildning och kroppshållning.
· Utifrån varje individs speciella behov bidra till att eleverna utvecklar sitt självförtroende, självuppfattning och personlighet.
· Skapa möjligheter till fortsatt musicerande/studerande.
· Ge alla en musikalisk upplevelse.

Innehåll
· Ensemblespel
· Notträning och musikteori
· Rytm- och pulsträning
· Andnings- och hållningsträning samt tonbildningsträning
· Gehörsspel och Improvisation
· Scenisk beredskap
· Musikalisk allmänbildning
· Eget instrumentövande

Genomförande
Undervisningen på blåsinstrument erbjuds enskilt, i grupp, ensemble och orkester.Kursplan för slagverk
Slagverk är den största instrumentgrupp som finns, och innefattar egentligen hela världens olika trummor. På kulturskolan kan man förutom trumset även lära sig spela melodiinstrument som marimba, xylofon och klockspel, men också mindre slagverksinstrument som diverse koskällor, tamburiner, triangel, shakers m.m. Dessutom finns ”hand-trummor” som t.ex. congas, bongos och pandeiros.

Mål
· Ge eleven en bra musikalisk och rytmisk grund.
· Väcka elevens intresse för musik.
· Ge varje elev möjlighet att utvecklas i sin egen takt och efter egna förutsättningar.
· Ge eleven tillfälle till social samvaro i orkestrar och mindre ensembler.
· Ge eleven möjlighet att uppträda inför publik.
· Ge möjlighet till förberedelse inför högre musikstudier.
· Ge inblick i olika musikstilar.

Innehåll
· Gehörsspel
· Spel efter noter
· Speltekniska övningar
· Puls- och rytmövningar
· Grundläggande musikteori
· Ensemble/orkester/solospel
· Instrumentvård

Genomförande
Eleven får lära sig spela efter gehör, samt studera noter, allt för att i framtiden kunna spela (både) på amatörmässig nivå, eller mer yrkesmässigt. Allt eftersom eleven gör framsteg utökas utbildningen till att omfatta mer avancerad notläsning och olika musikstilar, och eleven får även pröva på flera olika slagverksinstrument. Målsättningen är att eleven ska slussas in i orkestrar och ensembler så fort som möjligt för att lära sig samspel i musikaliska situationer.
Studiematerial och notböcker anpassas efter elevens behov, och kompletteras allt eftersom studierna fortgår.Kursplan för stråkinstrument
Stråkundervisning ges på violin, viola, cello, kontrabas och nyckelharpa.
På viola, violin och cello finns även möjlighet att få undervisning enligt
Suzuki-metoden.

Mål
· Väcka elevens intresse för musik.
· Ge varje elev möjlighet att utvecklas i sin egen takt och efter egna förutsättningar.
· Ge eleven en god spelteknisk grund samt arbeta för ett ergonomiskt spelsätt.
· Ge eleven tillfälle till social samvaro i orkestrar och mindre ensembler.
· Bidra till att eleverna utvecklar självförtroende och personlighet.
· Ge eleven möjlighet att uppträda inför publik.
· Ge inblick i olika musikstilar och förvalta vårt kulturarv.
· Förbereda de äldre eleverna för att kunna delta i t ex Södra Hälsinglands Orkesterförening (SHOF), Bollnäsbygdens spelmanslag samt för högre musikstudier.

Innehåll
· Gehörsspel
· Spel efter noter
· Speltekniska övningar
· Puls- och rytmövningar
· Grundläggande musikteori
· Scenisk beredskap
· Ensemble/orkester/solospel
· Instrumentvård

Genomförande
Undervisningen bedrivs både individuellt och i grupp. Stor vikt läggs vid att varje elev deltar i någon form av grupp/orkesterspel så tidigt som möjligt. Med ensemble-spel på olika nivåer och i olika konstellationer, skapas intresse för samspel.
Konserter, projekt och lägerverksamhet ger inspiration och stegvisa mål i verksamhet.Kursplan för sång
Rösten är en mycket viktig del av varje människas personlighet. Det bör vara alla barns rättighet att få sjunga tillsammans och använda rösten rätt, och att på så sätt utveckla sin personlighet och självkänsla. Alla har en röst som skall tas tillvara så tidigt som möjligt. Att sjunga stärker självkänslan och är ett medel för att uttrycka känslor.

Mål
· Stärka elevens musikaliska allmänbildning och medvetandegöra sambandet
mellan kropp och röst.
· Utveckla sångteknik, gehör, teori, improvisation, lyssnande och musikaliskt
uttryck utifrån varje elevs förutsättning.
· Stärka förmågan att fungera i gruppsammanhang.
· Skapa ett intresse för sång och musik.
· Erbjuda en musikalisk mångfald av olika stilar.
· Tidigt skapa en grundförutsättning för vidare musikstudier t.ex. vid gymnasiets
olika musikgrenar och högre musikutbildningar.
· Stärka elevens självförtroende och kreativitet.

Innehåll
· Unison sång
· Stämsång
· Röstvård och tonbildning
· Interpretation
· Musikteori
· Improvisation

Genomförande
Genom att skapa ett positivt och tryggt arbetsklimat ges de bästa förutsättningarna för eleven att växa i självkänsla, ansvarstagande och utveckling.
· Kontinuitet i undervisningen
· Enskild undervisning, sånggrupper, körsång
· Samarbete över ämnesgränserna
· Projektverksamhet
· Scenisk beredskap/utåtriktad verksamhet.Kursplan för tangentinstrument
Undervisning bedrivs på piano och keyboard, enskilt eller i mindre grupper. Tangentinstrumenten är med sitt stora omfång och klangrikedom användbara i de flesta sammanhang. Under alla stadier av utbildningen får eleven prova på och fördjupa sig inom många olika musikstilar och spelsätt.

Mål
· Efter elevens egna förutsättningar ge en så bred grund som möjligt på instrumentet.
· Väcka intresse för skilda epoker och musikstilar.
· Ha roligt med musik.
· Skapa intresse och nyfikenhet till ett musicerande livet ut.
· Lära sig instrumentets möjligheter och utveckla sina färdigheter.
· Stärka elevens självförtroende o kreativitet.

Innehåll
· Solistiskt spel,
· Spela i duett
· Ackompanjera andra instrument.
· Spel efter noter,
· Ackordspel
· Gehörsspel
· Improvisation i olika stilar.
· Teori som omfattar notläsning och musikens uppbyggnad.

Genomförande
Elev och lärare arbetar tillsammans för att hitta en lämplig repertoar som
stimulerar till fortsatt musicerande. Konserter och spel för elevernas föräldrar och kompisar ger inspiration och stegvisa mål i verksamheten.


Kursplan för klassmusik

Klassmusiken innebär musikundervisning för hel klass eller grupp inom grundskolan.
Musik är en del av kulturarvet. Musik är ett gränsöverskridande språk som främjar förståelse och tolerans vilket underlättar integration och samverkan i skola och samhälle.

Mål
· Väcka barns nyfikenhet för musik och stimulera till fortsatt aktivt musikliv.
· Genom gemensamt musicerande utveckla ansvar och samarbetsförmåga.
· Ge eleverna möjlighet att komma i kontakt med olika musikstilar, epoker och kulturer.
· Förvalta vårt kulturarv.
· Ge eleverna sång-, rörelse- och musikglädje.
· Ge eleverna möjlighet att upptäcka musikens förmåga att förmedla känslor.

Innehåll
· Sång (unisont och kanon)
· Spel på olika instrument
· Puls och rytm
· Musiklyssning
· Sång- och danslekar
· Musikhistoria

Genomförande
Undervisningen bedrivs i klasser eller grupper.
Undervisningen i klassmusik har ofta teman tillsammans med andra ämnen i skolan.Kursplan för förberedande undervisning, FU
I undervisningen används blockflöjt men även olika rytminstrument och sång.

Mål
· Väcka elevens intresse för musik.
· Ge varje elev möjlighet att utvecklas i sin egen takt och efter egna förutsättningar.
· Ge eleven möjlighet att prova på hur det är att spela ett instrument och känna glädjen i att musicera tillsammans.
· Bidra till att eleven utvecklar självförtroende och personlighet.
· Arbeta för ett ergonomiskt spelsätt.
· Att ge eleverna grunderna till notläsning.
· Att spela och sjunga inför publik.
· Ge information om de instrument vi undervisar i på Kulturskolan för att de ska kunna välja instrument.


Innehåll
· Gehörsspel
· Spela efter noter
· Speltekniska övningar
· Puls och rytmövningar
· Grundläggande musikteori
· Träning i att fungera i grupp
· Sång

Genomförande
Undervisningen bedrivs i grupp och är gratis. Erbjudandet går ut till 2:or eller 3:or i Bollnäs Kommun och är frivillig.

Konserter och projekt ger inspiration och stegvisa mål i verksamheten.


 

Kursplan för teater
Teater handlar om att skapa berättelser som sedan spelas upp för en publik. Genom övningar stärker vi självkänslan hos individen och skapar en trygghet i gruppen, ensemblen. Teater kan spelas på många sätt, vår förhoppning är att våra elever ska utveckla flera olika möjligheter i sitt gestaltande.
Mål
· Att i en trygg och tillåtande grupp utveckla skådespeleriet.
· Få pröva på olika sorters teatertekniker.
· Kunskap om röst, kropp och uttryck.
· Kunskap om teaterscenens tekniska förutsättningar.
· Skapa möjligheter till fortsatt utveckling inom området.
· Ge alla en scenisk upplevelse.

Innehåll
· Teaterövningar.
· Rytmträning, röst och rörelse.
· Improvisationsövningar.
· Textarbete, tolka och gestalta text.
· Egen föreställning i någon form.
· Möjlighet till teaterbesök.

Genomförande
Undervisningen i teater sker i grupp under ledning av Hanna Wiklund, som också arbetar på Torsbergsgymnasiets Estetprogram som teaterlärare och regissör. Grupperna är indelade efter ålder och träffas på måndagar.


 

Kursplan för gitarr, elgitarr och elbas

Mål

· Ge en grund till fortsatt musicerande efter elevens förutsättningar och önskemål.
· Ge inblick i olika musikstilar och genrer.
· Att låta eleven utveckla förmåga att både ackompanjera och spela solistiskt.
· Utveckla musikalitet och teknik.
· Att ge eleven förutsättningar att aktivt kunna delta i olika former av ensemblespel.

Innehåll

· Spel efter noter.
· Att tolka och spela efter ackordanalys.
· Gehörsspel
· Improvisation i olika stilar.
· Grundläggande musikteori.
· Presentation av olika spelstilar och genrer.
· Möjlighet till ensemblespel.

Genomförande

Undervisningen sker enskilt eller i grupp. Utöver ordinarie lektioner ges eleven möjlighet att deltaga i olika former av ensemblespel som t.ex. gitarrorkester. Som undervisningsmaterial används olika gitarrskolor i notläsning och ackordspel samt CD-skivor.