Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Miljö- och byggnämnden har genom Samhällsbyggnadskontoret tillsyn över lokaler för undervisning så som förskola, skola, fritidsverksamhet och gymnasieskolor. Har du som exempelvis förälder klagomål på hygien, städning, luftkvalitet eller ska du i första hand vända dig till verksamheten. Om inte det hjälper kontaktar du Samhällsbyggnadskontoret.

Innan en verksamhet för undervisning kan starta ska en anmälan göras till miljö- och byggnämnden. Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan gjorts om inte miljö- och byggnämnden bestämmer något annat. En avgift för anmälan tas ut enligt gällande taxa, antagen av Kommunfullmäktige. Blankett för anmälan hittar du på Mina sidor, där alla E-tjänster och blanketter finns.


Miljöbalkens krav på egenkontroll 

För barn och ungdomar är det viktigt med en god inomhusmiljö och att de inte utsätts för hälsorisker i förskolan eller skolan. Egenkontroll är ett verktyg för verksamhetsutövaren att se till att man lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshushållning och hänsyn till hälsa och miljö. 

Alla som bedriver en verksamhet ska enligt miljöbalken fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka och förebygga hälsoproblem eller skador på miljön. För anmälningspliktiga verksamheter, t.ex. skolor och förskolor gäller krav på dokumenterad egenkontroll. Vad egenkontrollen ska innehålla anges i förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll (SFS:1998:901). 

En väl fungerande egenkontroll ger goda förutsättningar för att till exempel fel på utrustning, olämplig inredning, felaktiga rutiner eller andra brister upptäcks innan de orsakar besvär, hälsoproblem eller miljöpåverkan. Exempel på riskfaktorer i barnens inomhus- och utomhusmiljö som bör ingå i egenkontrollen är till exempel buller och höga ljudnivåer, undermålig städning, radon, bristfällig luftkvalitet, fuktskador, temperaturförhållanden etc. Även verksamhetens miljöpåverkan genom energiförbrukning, avfallshantering, kemikalieanvändning etc. bör ingå i egenkontrollen. 

Genom att ha en bra egenkontroll i verksamheten så visar verksamhetsutövaren inte bara för tillsynsmyndigheten, utan också för föräldrar, barn och personal att verksamheten är miljö- och hälsomässigt kvalitetssäkrad.

En informationsskrift från Uppsala kommun om hur skolor kan uppfylla miljöbalkens krav kan du hitta på denna länk.

 

Kontakt:
Emy Thellenberg (telefontid 8.00-9.30)
Ulrica Brorén (telefontid 8.00-9.30)

Handläggare kontaktas via telefonväxel 0278-250 00 alternativt via e-post: miljo@bollnas.se