Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Illustration Gun Lövdahl© Illustration Gun Lövdahl, Listera
 
En gärdsmyg fladdrar förbi i huvudhöjd, på sin väg mot de döda träden vid bäcken. Stammarna är ganska smala, mest björkar och granar. Skogen på Hästhagsberget har mycket död ved, livsviktig för många arter. Arter som förr var vanliga men i takt med det moderna skogsbruket blivit mer sällsynta. Det är anledningen till att Hästhagsberget är skyddat.
Text: Johan Nyqvist © Rutilus ecokonsult AB

Foto: Kent Westlund, Hanebo Naturskyddsförening

Reservatet är 28 ha stort och omfattar ett låglänt fuktigt område i väster och västsluttningen av Hästhagsberget. En bäck går genom områdets centrala delar. Stor del av området domineras av grandominerad sumpskog med vitmossor och björnmossa på marken. Skogen är här stadd i kraftig självgallring med följd att stor del av marken täcks av lågor. Hästhagsbergets sluttning består av 100-årig blandskog där enstaka tallar är ca 300 år gamla. Andelen tall, björk och asp är stor. I grova träd finns bohål. Moss- lav- och svampfloran är artrik, och ett flertal rödlistade finns i området. Förvaltare är Bollnäs kommun.

Tretåig hackspett ( längst ner vänster) Foton: Kent Westlund, Hanebo Naturskyddsförening

I reservatet finns inga uppmärkta stigar. Vid bergsfoten är det fläckvis mycket blött. Det är lättast att ta sig till toppen längs den sydöstra delen. I den här foldern kan du läsa mer om Hästhagsberget och även kolla på en områdeskarta. Vägbeskrivning till området hittar du här!
 

Länsstyrelsens sida 

Dela på Facebook