Kommunstyrelsen har fattat beslut om ett handlingsprogram som syftar till att skapa förutsättningar för ett bättre företagsklimat, särskilt när det gäller bemötanden och attityder i kommunens verksamheter. Kommunfullmäktige som uppdrog till kommunstyrelsen att ta fram programmet, förväntas i slutet av januari fatta beslut om att genomföra detta.

Programmet som består av flera olika insatser beräknas pågå över en längre tid och kommer beröra och engagera företagare, tjänstemän, chefer och politiker.

Löpande Insikt
Arbetet med åtgärder som kommer att fokusera på bemötande och attityder har till viss del redan förberetts då kommunen gått med i undersökningen ”Löpande Insikt”, som Sveriges kommuner och Landsting (SKL) genomför. I den mäts servicen vid kommunens myndighetsutövning inom områden som brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och servicetillstånd.

Metoden som tillämpas möjliggör för de invånare som haft ett avslutat ärende inom något av myndighetsområdena, att kunna ge sin syn på hur bland annat kontakten med kommunen upplevts. Från och med i år, 2017, kommer mätningen att genomföras löpande och resultatet kommer jämföras med övriga kommuner i landet.

Förenkla helt enkelt
Ytterligare en insats, utbildningen ”Förenkla helt enkelt”, handlar om att genom metoder utvecklade av SKL, förädla kommunens kontakter med näringslivet genom utbildning och bra interna samarbeten. Insatsen ska skapa förutsättningar för en ökad förståelse för företagens behov och ett tillitsfullt och långsiktigt samarbete med det lokala näringslivet.
Allt ska ske med utgångspunkt utifrån vad näringslivet anser vara viktigt för möjligheten att kunna starta, verka och framförallt växa.

Temamöten och riktade insatser
I handlingsprogrammet finns insatser som ”temamöten” vilka ska fokusera på områden som ligger till grund för rankingresultatet i mätningen Företagsklimatet, vilken genomförs årligen. Infrastruktur, tele- och IT- nät, upphandling, konkurrens, lagar och regler är några av områdena som kommer utgöra teman vid mötena.

Det kommer att genomföras riktade insatser som rör kompetens med syfte att bland annat stärka elevers medvetenhet om vilka arbetstillfällen som finns i lokalsamhället, samt utveckla samarbetet mellan utbildningsanordnare och arbetsplatser.

För ytterligare information om handlingsprogrammet
Peter Eriksson
Näringslivschef