Tack alla medborgare som tagit er tid att besvara vår enkät om Bollnäs kommuns gator, vägar och parker. Det har gjort att vi kunnat prioritera och planera för nästa års arbete. Det här är en del av vad vi planerar att göra under nästa år:

Gatuenheten

 • Under 2018 kommer Norra Kilaforsvägen att få en gång och cykelväg som knyter ihop Granberg med Centrum.
 • Under 2018 kommer en ny gångpassage byggas över Bollevägen vid Linsänkevägen/Linnégatan
 • Under 2018 kommer det att asfalteras i Kilafors på Rättigsvägen och Tegnérvägen.
 • Under 2018 kommer Brogatan att byggas om och tillgänglighetsanpassas. Detta kommer att innebära stora störningar för boende.
 • Under 2018 kommer Virvelvägen och Örsängesvägen att färdigställas. Ny rondell och gång och cykelväg.
 • Under 2018 kommer Nyhemsvägen, Lappgatan och Västergatan i Arbrå att färdigställas.
 • Under 2018 kommer Hantverkargatan att färdigställas.

Parkenheten

 • Röjning av träd och sly vid Björktjäratjärn. Länsstyrelsen säger stopp till röjning i vatten.
 • Undersökning av möjlighet att sätta ut en provisorisk toalett i Arbrå
 • Undersökning om möjlighet att rensa damm i Arbrå
 • Lekparken på Björktjära kommer att snyggas till.
 • Under 2018 kommer fler bänkar och bord att ställas ut. Exempelvis nedanför Scandic
 • Under 2018 kommer fler träd att ställas ut vid exempelvis Björktjäratjärn och Arbrå
 • Mindre återvinningskärl kommer att placeras ut under 2017

Resultat av Parkenhetens enkät

 • Cirka 62% av de svarande säger att de besökt Bollnäs kommuns parkområden mer än 10 gånger, vilket är 17% fler än 2016.
 • Cirka 87% är ganska nöjda eller mer med utformningen och skötseln av lekparkerna inom Bollnäs kommun.
 • Cirka 87% säger att de är ganska nöjda eller mer utformningen och skötseln av park- och naturområden inom Bollnäs kommun
 • Cirka 44% säger att de är ganska nöjda eller mer över de offentliga toaletter som finns inom kommunen vilket är 4% lägre än 2016
 • Cirka 97% svarade att de blivit väl bemötta av kommunens parkarbetare

Några kommentarer från besökare och lokalbor:

 • Otroligt rent det är i Bollnäs, tack för det.
 • Som nyinflyttad till centrala Bollnäs vill jag tacka för vackra välskötta planteringar i centrum, kulturkvarteret, Vänortsparken m fl platser.
 • Enormt fina blomster över hela staden

Resultat av Gatuenhetens enkät

 • Enligt de medborgare som svarat har bilåkningen i kommunen minskat med 17% jämför med 2016. Positivt är att ökningen av medborgare som väljer cykel alternativ gång har ökat med 14% jämfört med 2016
 • Cirka 82% är ganska nöjda eller mer med framkomligheten på kommunala gator och vägar. Det är en minskning med 3% från 2016
 • Cirka 66% säger att de är ganska nöjda eller mer med halkbekämpningen på kommunens gator och vägar. Detta är en likvärdigt som 2016.
 • Cirka 81% säger att de är ganska nöjda eller mer med standarden på kommunens gång-/cykelvägar. Detta är en ökning med 4% jämfört med 2016.

Sammanfattning av kommentarer och synpunkter:

 • Många av medborgarnas önskemål om förbättringar Cykelvägnätet, belysningar, etc. ligger med i Gatuenhetens framtida planering. Dock är det svårt att tidsbestämma projekten på grund av den totala samhällsplaneringen samt den framtida ekonomiska situationen.
 • Många av de vägar som medborgarna haft synpunkter på ligger på Trafikverkets ansvar. Information om rätt väghållare kommer att finnas på Bollnäs kommun webbplats inom kort. Vem som är väghållare går även att se på Trafikverkets webbplats.
 • Flera kommentarer handlar om att få kontakt med gatuenheten. Ett bra sätt att kontakta dem för att exempelvis ge synpunkter är att skicka e-post till gatuenheten@bollnas.se. Då hanteras ditt ärende av rätt handläggare.
 • Ytterligare ett flertal kommentarer handlar om lång väntetid på återställning efter grävning. Gatuenheten låter medvetet de uppgrävda ytorna ligga normalt över en vinter på grund av att man vill låta ytorna komprimeras och för att förhindra framtida ojämnheter innan asfalt läggs dit.

Åter igen vill vi tacka alla medborgare och besökare som givit sina synpunkter i denna enkät. Dessa synpunkter är väldigt viktiga för oss för att kunna utveckla Bollnäs kommuns parkområden, gator och vägar!