Kommunen var i stabsläge mellan den 23 juli till och med 1 augusti.

Stabsläge är ett beredskapsläge där ledning och nyckelfunktioner dagligen samlas och utvärderar information, beredda att snabbt sätta igång verksamhet vid eventuell kris. Kommunen deltar även i dagliga samverkanskonferenser (som Länsstyrelsen leder och samtliga andra aktörer som är involverade i händelsen deltar) där vi får den aktuella lägesbilden om branden och vilka resursbehov som finns beroende på händelseutvecklingen

Bollnäs kommun arbetar med förebyggande åtgärder i och med det extrema läget med torkan och den ökade brandrisken. De insatser som gjorts och görs i nuläget är bland annat:

  • Brandflyget flyger enligt en bestämd slinga tre gånger per dygn över kommunen.
  • Ökar kunskapen om att det är eldningsförbud till de grupper som inte talar svenska. Informationen sprids på 11 språk förutom svenska
  • Sett till att alla reservelkraftverk är genomgångna och fulltankade (om strömavbrott sker).
  • Svarar på allmänhetens frågor om eldningsförbudet. Vi avråder från all eldning med öppen låga som inte är godkänd enligt sotare.
  • Bett brandflyget om att spana och lokalisera bärplockarläger så att vi kan besöka dem regelbundet och se till att de inte eldar samt att informera om eldningsförbudet
  • Inventerat och har hittills hittat ett läger som polisanmälts.
  • Via Facebook uppmanat allmänheten om att kontakta oss om de ser ett misstänkt bärplockarläger. Kontakta Tekniska förvaltningens journummer 070-327 55 90 eller gatuenheten@bollnas.se

Samarbete över kommungränserna
Vi har i nuläget dagligen samverkansmöten tillsammans med Kommunalförbundet södra Hälsingland (KSFH) som ansvarar för förebyggande och operativ räddningstjänst där Bollnäs, Söderhamn och Ovanåker ingår. Allt för att kunna samverka och stötta varandra både med förebyggande åtgärder men även i händelse av brand.

KSFH som stöttar och bistår Ljusdal med brandbefäl och släckpersonal låter meddela att basverksamheten har normal beredskap och hanterar de händelser som uppstår i Bollnäs kommun.