Vad är skolskjuts?

Elever i grundskola rätt till kostnadsfri skolskjuts till den skola kommunen anvisar, om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos elev eller annan särskild omständighet.

Rätten till skolskjuts gäller inte för elever som valt att gå på annan skola än den där kommunen annars skulle placerat dem, men om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.

Skolskjuts genomförs med beställningstrafik och med ordinarie kollektivtrafik (linjetrafik). Hemkommunen anordnar inte skolskjuts utanför kommunens geografiska gränser. 

pdfRegler för skolskjuts - beslutade 2021-02-02 § 7

Rätt till skolskjuts

Rätt till skolskjuts gäller inte förskola och fritidshem, vilket innebär att kommunen inte är skyldig att ordna eller bekosta skolskjuts till eller från fritidshem, förskola eller annan pedagogisk omsorg. 

Resor inom skolans verksamhet för studiebesök, badresor e t c, räknas inte som skolskjuts.

Du som har gratis busskort från Bollnäs kommun "Ung i Bollnäs"

Elever från årskurs 6 och fram till den 30 juni det år eleven fyller 19 år, har fått gratis busskort, "Ung i Bollnäs", och behöver därför inte ansöka om skolskjuts då kortet ska användas för resor till och från skolan inom Bollnäs kommun. Kortet fungerar även för resor till och från Ovanåkers kommun. Du behöver därför inte ansöka om skolbiljett.

Ansökan om skolskjuts

Alla elever i grund-, grundsär- och gymnasiesärskolan som uppfyller avståndskraven enligt riktlinjerna får skolskjuts, vilket innebär att vårdnadshavaren inte behöver lämna in ansökan om skolskjuts. 

Skolskjuts av andra orsaker såsom

  • val av annan skola
  • växelvis boende
  • trafikförhållanden
  • funktionshinder hos elever
  • annan särskild omständighet

kan beviljas efter individuell prövning. Du ska göra en ny ansökan inför varje nytt läsår.

Klicka här så kommer du till  vår e-tjänst där du kan göra en ansökan om skolskjuts eller elevresa

Färdvägens längd

Färdvägens längd är den närmaste vägen mellan elevens folkbokföringsadress och den kommunala skola som ligger närmast folkbokföringsadressen inom det område som eleven hör. Avståndet mäts utifrån närmsta framkomliga väg, till exempel gång-, cykel- eller bilväg som är naturliga och rimliga att använda.

Om särskilda skäl föreligger kan kommunen anvisa annan skola.

Kilometergränserna för skol- och anslutningsskjuts (rev. 2021-02-02)

Årskurs Avstånd mellan
bostad och skola
Avstånd till
påstigningsplats
Förskoleklass–årskurs 2  2 km  2 km 
Årskurs 3–4  3 km  3 km
Årskurs 5–9  4 km 4 km 
Gymnasiesärskola  6 km  6 km 
Gymnasieskola  Se elevresor  Se elevresor

Ansökan ska ha kommit in till skolskjutsansvarige senast den 31 maj för att vara garanterad skolskjuts vid skolstart (om skolskjuts beviljats).

Handläggningstid och beslut

Vid ansökan under pågående läsår är handläggningstiden 1–6 veckor, beroende på ärendetyp.

Skolskjutsansvariga

Grundskola/Hälsingegymnasiet:
Skicka e-post
0278-255 71

Torsbergsgymnasiet /gymnasieskolor i andra kommuner:
Skicka e-post
010-454 12 76

Tyck till här!

Skolskjutsriktlinjer

Här finns aktuella och fullständiga skolskjutsriktlinjer antagna av barn- och utbildningsnämnden.

»Riktlinjer elevresor

»Trafiksäkerhetsbedömningar