Att vara en familj kan vara härligt – men också svårt! Alla barn och ungdomar har rätt till trygga och bra uppväxtvillkor.
Öppenvården inom socialförvaltningen erbjuder stöd och vägledning för barn, unga och familjer.
Vissa stödinsatser är öppna för alla och kräver inte någon ansökan eller beslut från socialförvaltningens sida.
För andra insatser behövs en utredning och att en socialsekreterare fattar ett beslut om att man får ta del av insatsen/verksamheten.

 

Insatser på öppenvården:

Föräldraskapsstöd
Från den 18 maj 2020 erbjuder socialtjänstens Öppenvård råd och stödsamtal till föräldrar. Samtalen ger möjlighet att tillsammans med erfarna familjebehandlare exempelvis resonera om metoder i uppfostran, konflikthantering i familjen, få ett bollplank kring föräldrarollen, gränssättning, rådgöra kring barn och ungdomars utveckling eller hur man kan återfå en bra relation till sitt barn mm.

Föräldraskapsstöd innebär att Öppenvårdens familjebehandlare erbjuder högst fem råd- och stödsamtal utan att socialsekreterare bedömt familjens behov. Besöken registreras inte hos myndighetsutövare. Finns det önskemål och behov av mer stöd (familjebehandling) behöver familjen ansöka om detta. Alla besök är kostnadsfria.
Öppenvårdens anställda har tystnadsplikt och vid oro för barn under 18 år har man anmälningsplikt till socialsekreterare.

Kontakt med öppenvården sker genom öppenvårdens gemensamma telefon 073-087 87 26 eller genom mail: SOCIFO.oppenvarden@bollnas.se
Telefontider: Måndag,tisdag,torsdag och fredag 08.30-11.30 och 13.00-14.30
Onsdag 13.00-14.30

 

ART
ART används för att förebygga och bromsa en utveckling av våld och aggressivitet hos ungdomar. Utgångspunkten är att aggressivitet i huvudsak är ett inlärt beteende och att man alltså kan lära sig att bete sig annorlunda i vissa situationer. ART består av tre fristående men kompletterande metoder:
 •  Social färdighetsträning
 •  Ilske-kontrollträning
 •  Moralutbildning


BIG grupper
BIG står för ”Barn I Grupp” och är stödgrupper för barn och unga, 7 -18 år, i Bollnäs kommun. Grupperna riktar sig till barn i särskilt utsatta livssituationer. Det kan vara barn som upplever eller har upplevt missbruk, våld, psykisk ohälsa, skilsmässa eller sorg. Läs mer här: BIG grupper  


Föräldrastödsprogram, Cope och trygghetscirkeln
Olika föräldrastödsprogram i syfte att främja ett gott och förtroendefullt förhållande mellan föräldrar och barn, vilket i sin tur fungerar som skyddsfaktor för barnen.


Tryggare barn
Är en kurs för föräldrar. Innehållet ger verktyg för att stärka relationen mellan förälder och barn och minska risken för konflikter. Föräldern får också hjälp med att hantera egna känslor som ilska och stress.

Trappan
Utifrån Trappan-modellen erbjuder vi barn, som har upplevt våld, en möjlighet att berätta om och bearbeta sina upplevelser, att göra det som hänt ”pratbart” och begripligt, och därigenom minska risken för framtida psykisk ohälsa. Stödet bygger på enskilda samtal, som anpassas pedagogiskt och innehållsmässigt efter barnets behov och förmåga.


Efter barnförhöret
Är en arbetsmodell med hembesök för att ge stöd och information till barn och föräldrar vid misstanke om barnmisshandel.


Våld i nära relation stöd till utövare och utsatta samt hedersrelaterat våld
Vuxna som är utsatta för våld av närstående, utsätter närstående för våld samt barn och ungdomar som bevittnat och upplevt våld av närstående kan få hjälp att:
 •  Komma ut ur våldet
 •  Sluta använda våld
 •  Ta kontroll över sin situation
 •  Som vuxen bearbeta sina upplevelser för att kunna må bättre
 •  Som barn eller ungdom få möjlighet att bearbeta sina upplevelser av våld.
Läs mer om våld i nära relationer: Våld och hot


Nätverksmöte
Ett nätverksmöte är ett möte där man bjuder in viktiga personer kring vuxna, barn eller en familj för att på så sätt ta del av varandras erfarenheter, åsikter och tankar om det som mötet gäller. Det är också ett tillfälle att prata om hur man bäst går vidare framåt. Det finns en mängd olika situationer då det kan vara klokt att samla sitt nätverk som t.ex.:
 • När ett barn, ungdom, vuxen eller familj befinner sig i en svår situation
   och behöver förståelse och stöd av privat och professionellt nätverk.
 • När privat och professionellt nätverk behöver förbättra samarbetet,
   dela information, idéer och tankar.
 • När det finns många olika åsikter och tankar i nätverket och de inblandade behöver
   mötas för att söka finna en gemensam väg framåt samt klargöra vem som gör vad.


Samarbetssamtal
Samarbetssamtal kan hjälpa separerade föräldrar att hitta former för hur man ska lösa vårdnad, boende och umgänge för sina gemensamma barn. Även om man inte lever ihop har man ett gemensamt ansvar för sina barn.


Familjebehandling
Ibland är svårigheter och konflikter så stora att det behövs stöd utifrån för att få hjälp med en varaktig förändring. Vi jobbar alltid efter barn/ungdomars behov. Det finns flera olika anledningar till att en familj är i behov av familjebehandling som t.ex.:
• Skolrelaterad problematik
• Konflikter och kommunikationssvårigheter inom en familj
• Gränssättning
• Svårigheter att räcka till som förälder
• Föräldraoro för sitt/sina barn


Ungdomstjänst
Unga kan under vissa förutsättningar dömas till påföljden ungdomstjänst, som består dels av samtal hos familjebehandlare och dels av oavlönat arbete som familjebehandlare kan hjälpa till att förmedla.
Medling vid brott - Syftet med medling är att en ungdom som begått en brottslig handling får insikt i brottets konsekvenser och att den som utsatts för brott får möjlighet att bearbeta det som hänt. Både den som begått brott och den som blivit utsatt får möjlighet att vid ett möte sätta sig ner och prata om det som hänt. Målet är att minska de negativa följderna av brottet.


Umgängesstöd
Vid separationer händer det att barn tappar kontakten med en av föräldrarna. Umgängesstödet är en möjlighet för föräldrar att behålla eller återuppta kontakten med barnet i avvaktan på en mer varaktig lösning. Umgängesstöd vänder sig till barn i alla åldrar och barnets behov är alltid i centrum.

 

Öppettider och kontakt

Individ- och familjeomsorgen är den del av Socialförvaltningen som arbetar med att ge stöd och hjälp till familjer. Individ och familjeomsorgens reception har öppet:
Måndag - fredag  08:00-15:30, lunchstängt mellan 12:00-13:00

Tidsbeställning görs hos socialsekreterare. För information kan du ringa receptionen på telefon 0278-251 90. Alla socialsekreterare nås också via kommunens växel 0278-250 00.

Telefontid reception:
Måndag - fredag: 8.00-16:30, lunchstängt mellan 12.00-13.00
E-post adress är: social.forv@bollnas.se 

Gäller det en orosanmälan för barn och ungdom anmäl via vår e-tjänst: orosanmälan eller ring : 0278- 252 02 (Måndag och tisdag: 08.30-11.30, 13.00-14.30,
onsdag: 13.00-16.00, torsdag och fredag: 08.30-11.30, 13.00-14.30)

Gäller det ansökan om hjälp eller  en orosanmälan för vuxen ring : 0278- 256 04 (Måndag,tisdag, onsdag: 08.30-11.30, 13.00-14.30
Torsdag: 13.00-16.00, Fredag: 08.30-11.30, 13.00-14.30) 

 

 

Här hittar du blanketter och e-tjänster