Förmåner

Hos oss får du ett viktigt och meningsfullt arbete. Vi erbjuder dig trygga anställningsvillkor, kollektivavtal och försäkringar. Men du får också ta del av andra fina förmåner.

Många av våra verksamheter är i gång dygnet runt, andra verksamheter har kontorstider.

På vissa arbetsplatser har våra medarbetare flexibla arbetstider. Det innebär att du inom ramen för flextidsavtalet själv bestämmer när du vill börja och sluta arbetsdagen, med hänsyn till verksamhetens krav. Många av oss arbetar dock mer traditionellt och har fasta scheman.

Vi vill göra det enkelt för dig att kombinera arbetsliv och privatliv. Om dina arbetsuppgifter och verksamheten tillåter kan du därför få möjlighet till att arbeta på distans upp till 40 procent av din arbetstid per vecka. Medarbetare och chef bestämmer tillsammans hur arbetet läggs upp.

En del av våra verksamheter kräver dock en hög närvaro på huvudarbetsplatsen där distansarbete inte är möjligt.

Alla medarbetare inom Bollnäs kommun som har en tillsvidareanställning har rätt att arbeta heltid. Medarbetare som arbetar deltid och önskar att arbeta heltid meddelar sin chef senast den 30 juni för att sedan börja arbeta heltid 1 januari efterföljande år.

Hur många semesterdagar våra medarbetare får per år påverkas av ålder. Medarbetare med månadslön har följande antal semesterdagar:

  • Till och med året medarbetaren fyller 39 år får den 25 semesterdagar per kalenderår
  • Från och med året medarbetaren fyller 40 år får den 31 semesterdagar per kalenderår
  • Från och med året medarbetaren fyller 50 år får den 32 semesterdagar per kalenderår.

För varje utbetald semesterdag utbetalas ett semestertillägg.

Timavlönade medarbetare tjänar inte in några semesterdagar, utan får semesterersättning utbetalt i samband med att timlönen utbetalas.

Som medarbetare kan du byta semesterdagstillägg (ersättningen du får när du har semester)mot extra lediga dagar med lön, så kallad semesterväxling. Hur många extra lediga dagar det blir kan se lite olika ut, men ofta handlar det om cirka 5­­­­–6 dagar per kalenderår.

Friskvårdsbidrag

Våra medarbetare erbjuds ett friskvårdsbidrag upp till 1500 kr per år. Friskvårdsbidraget kan användas till motions- och friskvårdsaktiviteter i enlighet med Skatteverkets regler för personalförmåner. Hur stort bidraget är bestäms av omfattningen på tjänsten.

Företagshälsovård

Bollnäs kommun är ansluten till Företagshälsan Region Gävleborg. Våra medarbetare kan besöka företagshälsovården vid ett tillfälle per år utan kontakt med sin chef. Behöver medarbetaren träffa företagshälsovården fler gånger behöver närmaste chef vara med. Då planerar de om gemensamt fortsatta insatser vid ett så kallat trepartsmöte.

Terminalglasögon

Medarbetare som arbetar vid bildskärm mer än en timma per dag erbjuder vi en synundersökning och vid behov terminalglasögon.

Flexibla arbetstider

Med flexibla arbetstider i de verksamheter där det är möjligt underlättas kombinationen av arbetsliv och föräldraskap.

Föräldrapenningtillägg

Vid ledighet med föräldrapenning har våra medarbetare rätt till föräldrapenningtillägg om medarbetaren har haft en sammanhängande anställning hos arbetsgivaren under minst 365 kalenderdagar.

Föräldrapenningtillägget utbetalas löpande i sammanlagt 180 kalenderdagar per födsel och som längst till dess barnet är 24 månader.

Tillägg vid föräldraledighet

När medarbetaren är föräldraledig från sin anställning kan den ha rätt till ersättning från AFA Försäkring för de dagar som den tar ut föräldrapenning från Försäkringskassan (gäller ej tillfällig föräldrapenning). Den ersättningen kallas föräldrapenningtillägg (FPT) och kan betalas som längst tills barnet fyller 18 månader eller 18 månader efter adoptionen.

Om våra medarbetare skadar sig under arbetstid täcks de av arbetsskadeförsäkringen. Anmälan ska alltid göras till Försäkringskassan.

Genom AFA Försäkring har våra medarbetare möjlighet att få ekonomiskt stöd. Det kan vara vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom, vid arbetsskada, dödsfall, arbetsbrist och föräldraledighet.

Nyanställda i Bollnäs kommun får en gedigen introduktion. Det är viktigt för oss att nyanställda medarbetare så snart som möjligt känner sig trygga och snabbt kommer in i arbetet och arbetsgemenskapen.

Välkomstdag

Som en del i Bollnäs kommuns introduktionsprogram bjuds alla nyanställda in till en välkomstdag. Vid välkomstdagen får deltagarna övergripande information gällande oss som arbetsgivare. Deltagarna får också möjlighet att träffa andra nyanställda från alla förvaltningar.

Medarbetare som har arbetat mer än 25 år hos oss erhåller en minnesgåva.

En medarbetare som går i pension eller slutar och har mellan 10-24 års sammanhängande anställning inom Bollnäs kommun uppvaktas av egna förvaltningen.

I Bollnäs kommun tillämpar vi individuell lönesättning. Vi har en lönepolicy som gäller för hela organisationen och lönekriterier som är framtagna på respektive arbetsplats.

Bollnäs kommunanställdas fritidsförening (BKF) verkar för att främja trivsel-, kultur- och hälsofrämjande aktiviteter bland anställda i Bollnäs kommun. Alla anställda blir automatiskt medlemmar och medlemskapet är kostnadsfritt. Medlemskapet ger tillgång till rabatter i butiker och till olika evenemang.

Exempel på lagstadgade ledigheter är:

  • Ledighet för studier.
  • Civil och värnplikt.
  • Offentliga uppdrag.
  • Ledighet för facklig förtroendeman.

Tjänstepension

För medarbetare med månadslön avsätts en viss procent av lönen till tjänstepensionen (KAP-KL) för medarbetarens framtida pension. Medarbetaren får själv bestämma vilket pensionsbolag som ska förvalta pensionspengarna.

Möjlighet att växla in lön mot extra pension

Alla medarbetare som är tillsvidareanställda med en månadslön som motsvarar 8,07 inkomstbasbelopp (motsvarar 47 748 kronor i 2022-års nivå efter skatt) eller mer kan ”Löneväxla” för extra inbetalning till pension. Löneväxling innebär att medarbetaren avstår en del av sin lön (före skatt) mot att den betalas in till tjänstepensionsförsäkringen.

Genom vår tjänstegrupplivförsäkring, TGL-KL, får efterlevande en ersättning om en medarbetare avlider före 67 års ålder. Beloppets storlek beror på i vilken omfattning medarbetaren har arbetat samt hur gammal han eller hon är vid dödsfallet och hur kretsen av efterlevande ser ut.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 april 2024 kl. 13.28

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: