Senaste nytt om byggnationen av Bollnäs resecentrum

Visionsbild på busshållplatserna vid resecentrum

Mer än 2000 personer passerar resecentrum i Bollnäs varje dag. Det blir ungefär 750 000 på ett år och fler kommer det att bli. Bollnäs resecentrum har funnits i 30 år och nu pågår förberedelserna för ett nytt som förväntas fungera i minst 30 år framåt.

Trafiksäkerheten i området kring resecentrum ska förbättras och är en av de saker vi prioriterar högst när vi planerar byggnationen. Vi vet att busstrafiken utmed Järnvägsgatan kommer att öka i framtiden och förhoppningen är att det ska leda till färre bilar.

I projektet med nya resecentrum i Bollnäs - som ska bli Sveriges bästa resecentrum - planeras just nu bland annat frågor som markvärme och dagvattenhantering. Ambitionerna kring Bollnäs nya resecentrum är höga och vi sätter resenären i första rummet. Vi har under hela processen säkerställt att det ska bli säkert, tryggt, bekvämt och så tillgängligt som möjligt för alla. Vi vill gärna berätta hur vi tänker.

Markvärme, mer kostsamt men bra i många andra aspekter

Att lägga värmedriven markvärme (vattenslingor i marken) i området vid resecentrum istället för konventionell vinterväghållning genererar en minimal risk för bland annat halkskador, trängsel och oreda på bussplanen där bussarna kör. Det blir säkrare för alla som vistas i området, bättre arbetsmiljö för chaufförer och minimerar risken för eventuella förseningar. X-trafik har också framfört att de inte vill ha snöröjningsfordon inne bland bussarnas dockningsplatser. Vi jobbar just nu med frågan och ska värdera fördelar kontra den ökade kostnaden.

Dagvatten, en osynlig men viktig aspekt i det stora hela

Vi har gjort en analys kring översvämningsriskerna i området och har fått bra kunskaper hur vi ska göra för att minimera riskerna för översvämning. Med dagens dagvattenavrinning är risken rätt stor för översvämning. Vi kommer att ordna så att dagvattnet kan fördröjas inom området, genom att leda vattnet till grönytor och eventuellt också användande av fördröjningstankar, som vi nyss använde oss av vid ombyggnationen av Brogatan.

Sammanfattning av projektplanen

Vår förhoppning är att byggstart sker efter sommarsemestern i år. Vi börjar med Järnvägsgatan. Det innebär anpassning till angränsande gator, nya centrumhållplatsen (för stadsbussarna), anslutningar till gång- och cykelvägar vid Apoteksgatan och Brogatan, torg på resecentrumområdet, gång- och cykelvägar, flytt av dagvattenkulvert, framdragning av fjärrvärme samt vatten och avlopp till resecentrum. Efter det byggs busstorget med dockningsstation, ihopbyggnation med väntsal och ytterligare pendlarparkeringar. Målet är att Sveriges bästa resecentrum i Bollnäs kommer att stå klart sommaren 2020.

Relaterade artiklar

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 mars 2023 kl. 15.08