Vi planerar att utveckla området mellan resecentrum och Bro 4:4

Kartbild över området mellan resecentrum och SJ-området

Idag har kommunstyrelsen beslutat att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att planlägga området mellan resecentrum och SJ-området (Bro 4:4 med flera) så att områdena binds samman och så att det på ett naturligt sätt sker en fortsättning på utvecklingen kring resecentrum.

- Utvecklingen av Bollnäs nya resecentrum och planerna för Bro 4:4 skapar många positiva effekter eftersom det ger en funktionell tillgång till SJ-området där potentialen för en långsiktig hållbar stadsutveckling är stor. Att planlägga området har stor betydelse för att möjliggöra en positiv och modern stadsutveckling på området med bland annat kontor, handel, bostäder och pendlarparkeringar med mera, säger Marie Centerwall, kommunalråd i Bollnäs kommun.

Att ta fram en detaljplan för området tar minst ett år.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan beskriver och anger ramarna för vad som får byggas inom ett visst mark- och/eller vattenområde. Varje detaljplan ska ge en samlad bild av hur kommunen tänker sig att marken- och vattnet inom planområdet ska förändras eller bevaras. Detaljplaner upprättas oftast inom tätbebyggda områden och ligger som underlag vid bygglovsprövning.

Under detaljplanearbetet vägs både enskilda och allmänna intressen samman. Sakägare och medborgare har möjlighet att under samråd och eventuell granskning vara med och påverka innehållet i detaljplanen.

Läs mer om detaljplaneprocessen

Relaterade artiklar

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 januari 2024 kl. 11.34