Detaljplanen för Bro 4:4 är klubbad!

Visionsbild bandyhall

Det betyder att Samhällsbyggnadsbolaget Norden AB kan ansöka om bygglov för bandyhallen! I den här artikeln berättar vi en del om vad som är nästa steg för byggnationen av en bandyhall i centrala Bollnäs.

Detaljplanen för Bro 4:4 har idag vunnit laga kraft hos Mark- och miljödomstolen i Östersund. Prövotiden på tre veckor har passerat sedan beslutet kom om att överklagan av detaljplanen inte fick prövningsrätt. I och med att detaljplanen har vunnit laga kraft kan processen mot en bandyhall fortsätta.

När kan sanering av marken starta?

Vi vet sedan tidigare att marken behöver saneras. Det är exploatören, alltså Samhällsbyggnadsbolaget Norden AB, som kommer att sanera marken. Den beräknade kostnaden för saneringen är nio miljoner. Trafikverket och Bollnäs kommun delar lika på kostnaden. Om kostnaden överskrids är det Samhällsbyggnadsbolaget Norden AB som står för dessa kostnader. Men innan det arbetet kan starta behöver en saneringsanmälan göras till samhällsbyggnadsförvaltningen. När anmälan är komplett har vi sex veckor på oss att handlägga ärendet. Därefter får Samhällsbyggnadsbolaget Norden AB sätta spaden i jorden!

Ett nästa steg - söka bygglov

Nästa steg nu när detaljplanen har vunnit laga kraft är att Samhällsbyggnadsbolaget Norden AB, som ska bygga bandyhallen, behöver skicka in ansökan om rivnings- och bygglov till Bollnäs kommuns samhällsbyggnadsförvaltning. När ansökan är komplett har samhällsbyggnadsförvaltningen tio veckor på sig att handlägga ärendet. Bygglovet kommer att granskas mot gällande detaljplan. Efter att bygglovet är klart ska det hållas ett tekniskt samråd. Det innebär att byggherren, kontrollansvarig och bygghandläggare går igenom kontrollplanen. Efter det kan ett startbesked utfärdas vilket innebär att byggnationerna får påbörjas.

Försäljningen av Bro 4:4 kan genomföras

Fastigheten Bro 4:4 ägs idag av Bollnäs kommun. Nu när detaljplanen vunnit laga kraft möjliggör det för ett undertecknande av kontraktet, som funnits färdigt en längre tid, mellan Bollnäs kommun och Bollnäs bandy fastighets AB. Bollnäs kommun säljer Bro 4:4 för fyra miljoner kronor.

Infarten till Bro 4:4 snart klar

Just nu bygger Bollnäs kommun en ny infart till fastigheten Bro 4:4 strax söder om nuvarande infarten till Preem och Lidl. Samtidigt bygger vi en ny gång- och cykelväg genom området som ska sträcka sig till resecentrum. Den nya gång- och cykelvägen skapar en förstärkt länk i gång- och cykelvägnätet som ska möjliggöra att SJ-området binds samman med resecentrum och centrum men även med Ren via Karlslundsbadet. Det innebär tryggare och snabbare skolvägar för barn som till fots eller med cykel tar sig till skolan eller resecentrum.

Gestaltningen av bandyhallen

I den överklagan som lämnades in på detaljplanen fanns invändningar som bland annat rörde planområdets användning, stadsbilden och kulturvärdena på området. Vi vill därför berätta att det i detaljplanen finns ett gestaltningsprogram som Länsmuseet tagit fram för att säkerställa att intentionerna i byggnationen på området är karaktäristiska för området. Bollnäs kommun kommer att vara med i processen med att ta fram en gestaltning och projektering för att behålla det karakteristiska uttrycket för området samt att byggnationen stämmer med intentionerna i detaljplanen.

Detaljplanen för Bro 4:4 syftar till att skapa ett nytt stadsrum i centrala Bollnäs

Detaljplanen för Bro 4:4 antogs på kommunfullmäktige 25 januari 2019. Detaljplanen syftar till att skapa ett nytt stadsrum i centrala Bollnäs som ska möjliggöra för uppförande av nya verksamheter - däribland en bandyarena, samtidigt som delar av områdets kulturhistoriskt och miljömässigt värdefulla bebyggelse bevaras.

Bollnäs bandys fastighetsbolag ägs av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Relaterade artiklar

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 januari 2024 kl. 11.51