Våra arbetsmarknadsinsatser

Om du av olika anledningar har svårt att få jobb och inte lyckats komma in på arbetsmarknaden kan du få stöd av oss.

Med individen i fokus ger vi insatser utifrån dina behov. Det kan exempelvis vara praktik, kompetenshöjande verksamhet, arbetsträning och anställningar med stöd.

Utifrån dina behov samordnar vi insatser med exempelvis Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, socialförvaltningen och övriga samarbetspartners inom både offentlig och privat sektor.

Våra arbetsmarknadsprojekt

ASF är företag som driver en näringsverksamhet, det vill säga producerar och säljer varor eller tjänster:

 • med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle.
 • som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt.
 • som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknade verksamhet.
 • som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.

Samordning av våra arbetsmarknadsinsatser

Arbetsmarknad och etablering samordnar kommunens insatser gällande arbetsintegrerande sociala företag för arbetssökande. Det sker i samarbete med näringslivs- och utvecklingskontoret och socialtjänsten (försörjningsstödsenheten). Tillsammans vill vi stimulera utvecklingen av socialt företagande i kommunen.

Informationsmaterial:

Policy Pdf, 265.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Handlingsplan Pdf, 457.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Externa länkar:

Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Vad är ASF, film från Tillväxtverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Tillväxtverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Josefin Backastrand
Arbetsmarknad och etablering
Telefon: 0278-269 36
E-post: josefin.backastrand@bollnas.se

Bygglaget arbetar med uppdrag åt kommunala förvaltningar och kommunala bolag samt ideella föreningar inom hela kommunen.

Bygglaget arbetar med uppdrag som exempelvis renoveringar, byggnationer, rivningar, kulturminnesvård och transporter.

Förfrågningar till Bygglaget

Vill du ha hjälp av Bygglaget med en arbetsinsats?

Skicka förfrågan till:

Enhetschef
Sandra Tynell
E-post: sandra.tynell@bollnas.se

Björkhamregatan 48
821 32 Bollnäs

Bakgrund och syfte

Connect är ett projekt som finansieras av Samordningsförbundet Gävleborg och ansvaras av Arbetsmarknad och etablering, Bollnäs kommun. Syftet är hitta verktyg och metoder för hållbar samverkan mellan aktuella myndigheter för att möjliggöra att kvinnor och män tar steg mot egen försörjning.

Insatsen handlar om att erbjuda individuella insatser som exempelvis egna möten med rehabiliteringsutredare, information om vägar till arbete, studier eller eget företagande, utreda arbetsförmåga och träna på återgång till arbetslivet.

Målgrupp

Connect riktar sig till personer 18-64 år, bosatta i Bollnäs kommun och som är i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering.

Mål

Projektet ska göra en bedömning av individens arbetsförmåga som ska leda till att deltagande kvinnor och män tar steg mot egen försörjning. Insatserna ska öka individens möjlighet att komma i gång med jobb eller studier. Projektet ska också leverera en tydlig beskrivning för hur arbetsgången och samarbete ser ut för målgruppen, det vill säga personer som är aktuella hos fler myndigheter samtidigt. Myndigheter kan vara Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Primärvården, Vuxenpsykiatrin och kommunen (försörjningsstödsenheten, Individ och familjeomsorgen).

Vem kan bli aktuell som deltagare i projektet?

För att bli aktuell för Connect krävs att samverkan kan ske i TRISAM (Tidig Rehabilitering i SAMverkan). Där medverkar Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, vården (Region Gävleborg) och Bollnäs kommun. Innan samverkan i TRISAM kan ske ska personen ge sitt samtycke att ärendet lyfts i TRISAM. Det är kommunens försörjningsstödsenhet som tillsammans med de övriga myndigheterna beslutar om deltagande i Connect.

Kontakta respektive socialsekreterare eller handläggare på aktuell myndighet vid intresse att delta i projektet.

Projektperiod

2023 01 01- 2024 12 31

Projektägare

Bollnäs kommun, Arbetsmarknad och etablering


Samverkansparter

Bollnäs kommun (Arbetsmarknad och etablering samt Försörjningsstödsenheten), Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg, Primärvården, Vuxenpsykiatrin.

Kontakt

Insatsledare
Josefin Backastrand
E-post: josefin.backastrand@bollnas.se
Telefon: 0278-269 36

Projektmedarbetare
Marie Lindberg, telefon: 0278-269 27
Ulrika Lindström, telefon: 0278-268 92

Samordningsförbund Gävleborg (finsamgavleborg.se) Länk till annan webbplats.

Möbelpoolen har ett centralt möbelförråd för alla kommunala förvaltningar.

Här återvinns möbler genom renovering, omklädning och uppfräschning. Möbelpoolen hämtar och levererar möbler inom kommunala förvaltningar.

Inlämnade möbler märks upp, fotograferas och katalogiseras i kommunens webbshop. Där kan kommunala förvaltningar beställa möbler från Möbelpoolen.

Återvinning av möbler bidrar till minskad klimatpåverkan och kostnadseffektivitet. Dessutom kan möjligheten att byta ut möbler skapa förnyelse och ökad trivsel på arbetsplatserna.

Kontakt

Arbetsledare
Jens Arbinger
E-post: jens.arbinger@bollnas.se
Telefon: 0278-266 11

Genom Sjölyftets arbete höjs statusen på kommunens sjöar och vattendrag. Detta i linje med EU:s vattendirektiv, art-och habitatdirektivet samt landets miljömål om levande vattendrag.

Exempel på arbetsuppgifter som utförs i Sjölyftet:

 • inventering av vatten
 • provfiske av sjöar och i rinnande vatten
 • göra risvasar
 • återställa förstörda vatten
 • ta vattenprov
 • ta kvicksilverprov på fisk
 • göra och underhålla fiskeplatser kring våra vatten
 • röjning och underhåll av leder.

Sjölyftet är ett samarbete mellan arbetsmarknad och etablering och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kontakt

Kommunlimnolog
Tommy Vestersund, Samhällsbyggnadsförvaltningen
E-post: tommy.vestersund@bollnas.se
telefon: 0278-255 59

Arbetsledare
Mathias Ahlström, Arbetsmarknad och etablering
E-post: mathias.ahlstrom@bollnas.se
Telefon: 070-382 25 01

Skogslaget arbetar med uppdrag från teknik-, service- och fritidsförvaltningen. Skogslaget arbetar med förbättringsåtgärder i skogar och grönområden.

Kontakt

Arbetsledare
Thomas Callmyr
E-post: thomas.callmyr@bollnas.se
Telefon: 070-327 55 06

Stadshuskafeterian serverar fika och lunch i stadshuset.

Exempel på arbetsuppgifter som utförs i Stadshuskafeterian:

 • kundservice
 • kassa- och kontanthantering
 • tillverkning och försäljning av kaféprodukter
 • varuinköp
 • disk och städning,
 • hygien- och livsmedelshantering.

Utöver de praktiska momenten ges även information om livsmedels-och restaurangbranschen.

Kontakt

Arbetsledare
Caroline Engman
E-post: caroline.engman@bollnas.se
Telefon: 072-529 75 20

I samarbete med Bollnäs sockens Hembygdsförening, Forskarföreningen Släkt och Bygd, Hanebo Hembygdsförening samt Segersta Hembygdsförening sker digitalisering av kulturella bilder och handlingar.

Digital bild i Söderhamn (DiBiS) Production i Söderhamn samarbetar med kulturorganisationerna och fotografierna kommer att publiceras i DiBiS Bildarkiv, vilket är sökbart och fritt för allmänheten.

I samarbete med Hälsinglands museum scannas och kategoriseras sockenbilder som möjliggör digitalisering.

Övriga mindre arbetsuppgifter från andra samarbetspartners utförs även i KulturA.

Mer information och var du hittar du oss:

Bollnäs 128, 821 31 Bollnäs Länk till annan webbplats.

Externa länkar:

Bollnäs Hembygdsförening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Hanebo Hembygdsförening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Segersta Hembygdsförening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Forskarföreningen Släkt och Bygd, Bollnäs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Digital bild i Söderhamn DiBiS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Hälsinglands Museum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Arbetsmarknadskonsulent
Tommy Rask
E-post: tommy.rask@bollnas.se
Telefon: 070-528 27 03

Bollnäs kommun tillsammans med åtta av länets tio kommuner medverkar i ett nytt treårigt projekt beviljat av Svenska ESF-rådet, finansierat av Europeiska socialfonden där Region Gävleborg är projektägare. Projektet heter Ung Nu Gävleborg (UNG), där Region Gävleborg är huvudprojektägare.

Projektperiod:

Projektet pågår mellan 2023-09-01 till 2026-08-31.

Målgrupp

Den övergripande målgruppen för projektet är unga 16-29 år som varken arbetar eller studerar. Bollnäs kommun har valt att fokusera på arbete med målgruppen unga 16-24 år.

Projektets mål

Det övergripande målet för projektet är att nå 300 deltagare och att 30% ska ha kommit till arbete eller studier. Projektet ska också resultera i utvecklande av samverkansformer, befintliga och nya metoder samt minska skillnader mellan grupper i samhället, exempelvis psykisk ohälsa och/eller ofullständig skolgång.

Bollnäs kommun har en målsättning med att nå minst 40 deltagande ungdomar i projektet.

Arbetssätt och metoder

Projektet fokuserar på att till stor del ge individerna ett nära individuellt stöd under så lång tid det behövs för att få till stegförflyttningar. Projektet kommer att ta tillvara erfarenheter och metoder som gjorts i tidigare projekt, bland annat i React-EU UNG Nystart Länk till annan webbplats. och det avslutade projektet Omstart!. I dessa projekt finns ett stort fokus på individuella insatser. Utöver tidigare metoder och individfokuserade arbetssätt som används för målgruppen vill projektet prova en för kommunerna ny metod, baserad på BIP-studien (Beskæftigelses Indikator Projektet).

Deltagande kommuner

Projektet kommer att bedrivas i följande kommuner; Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken, Söderhamn

Läs mer om projektet

Du kan läsa mer om projektet på Region Gävleborgs webbplats.

Ung Nu Gävleborg – UNG - Region Gävleborg (regiongavleborg.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Har du frågor och vill veta mer är du välkommen att kontakta oss.

Carina Lindberg
Arbetsmarknadskonsulent
0278-322 03

Josefin Backastrand
Enhetschef
0278-269 36

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 mars 2024 kl. 09.54

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: