Lokala ordningsföreskrifter

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Bollnäs kommun.

De allmänna lokala ordningsföreskrifterna antas av kommunfullmäktige.

1 §

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap ordningslagen (1993:1617). Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Bollnäs kommun ska upprätthållas.

2 §

Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap 2 § stycke 1-4 ordningslagen om inte annat anges. För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter om torghandel.

3 §

Vid tillämpningen av 3 kap ordningslagen och dessa föreskrifter ska med stöd av 1 kap 2 § andra stycket ordningslagen följande område jämställas med offentlig plats: Långnäs, öster om Östergatan.

4 §

Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 §, 11 § och 12 § ska kommunen ges tillfälle att yttra sig.

5 §

Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.

Avlastningen och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras.

6 §

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller liknande arbete ska se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

7 §

Arbete, eller annan aktivitet som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t ex stenkrossning, pålning, nitning och hög musik får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.

8 §

Ägaren eller nyttjanderättshavaren till container, som ska ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.

9 §

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats. Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.

10 §

Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten.

11 §

Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. När insamling ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.

12 §

Alkoholdrycker som innehåller mer än 2,25 volymprocent får inte förtäras inom följande områden annat än i samband med tillåten utskänkning:

a) Karlslundsbadet/ Karlsundsparken
b) Bollnäs Centrum (se vidstående karta)
c) Samtliga kyrkogårdar i Bollnäs kommun

Kartbild över Bollnäs stadskärna.

13 §

Lustgas (N2O) får inte brukas i berusningssyfte inom följande områden:

a) Karlslundsbadet/ Karlsundsparken
b) Bollnäs Centrum samt Långnäs (se vidstående karta)
c) Samtliga kyrkogårdar i Bollnäs kommun

Kartbild över Bollnäs stadskärna.

14 §

I 3 kap 7 § ordningslagen finns regler om att det i vissa fall krävs tillstånd från polismyndigheten för att använda pyrotekniska varor.

Utöver den tillståndsplikt som följer av 3 kap 7 § ordningslagen gäller att tillstånd alltid krävs från polismyndigheten i Bollnäs kommun för användande av pyrotekniska varor på offentlig plats med undantag för nyårsafton mellan klockan 21.00-02.00.

15 §

Utöver den tillståndsplikt som följer av 3 kap 7 § ordningslagen gäller att användning av pyrotekniska varor alltid är förbjudet inom 200 meter från förskolor, skolor, vård- och omsorgsverksamhet, kyrkogårdar och begravningsplatser samt djurhållande verksamheter såsom lantbruk, ridhus och stall.

16 §

Camping får inte ske på följande plats: Långnäs, med undantag för markerade områden där camping sker mot avgift.

17 §

Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 17-19 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte servicehund för personer med funktionsnedsättning eller för polishund i tjänst.

18 §

Hundar ska hållas kopplade inom följande områden:

a) Bollnäs tätort
b) Arbrå tätort
c) Kilafors tätort

När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.

19 §

Inom följande områden ska föroreningar efter hundar plockas upp:

a) Bollnäs tätort
b) Arbrå tätort
c) Kilafors tätort
d) Rengsjö tätort
e) Vallsta tätort

20 §

Hundar får inte medföras på kyrkogårdar i Bollnäs kommun.

21 §

Det är inte tillåtet att cykla eller framföra fordon på kyrkogårdar inom Bollnäs kommun, undantag gäller för fordon som används för kyrkogårdens förvaltning, permobiler och dylikt samt för transporter av personer med funktionsnedsättning av sådan art att parkeringstillstånd för rörelsehindrad har utfärdats.

22 §

För användning av offentlig plats, som förvaltas av kommunen och områden som kommunen jämställt med sådan plats, har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som beslutats av kommunfullmäktige.

23 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-15 §§, 17-20 §§, § kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen.

I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande.

Det är polisen som övervakar att föreskrifterna följs.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 mars 2024 kl. 13.54

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: