Äldreomsorgen

Äldreomsorgen arbetar ständigt med kvalitetsarbete för att du som äldre i Bollnäs kommun ska få en så bra hjälp som möjligt.

Den 1 januari 2011 infördes nya bestämmelser i socialtjänstlagen som tydliggör att äldreomsorgen ska utformas så att äldre får möjlighet att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Bestämmelserna tydliggör också att äldre så långt det är möjligt ska kunna välja när och hur stödet ska ges.

Gemensam värdegrund

Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Insatserna inom äldreomsorgen ska vara av god kvalitet och den äldre personen ska få ett gott bemötande.

Äldreomsorgen i Bollnäs tog under 2013 fram en gemensam värdegrund . Värdegrunden visar vad du som brukare kan förvänta dig av oss som arbetar inom äldreomsorgen.

Att bli sedd, hörd och respekterad för den jag är.
Att känna trygghet och delaktighet i min vardag.

Värdigt liv

Bemötande: Att brukare och närstående upplever ett gott bemötande.
Respekt: Att bli sedd, hörd och bekräftad för sin unika person.
Se individen: Att möta varje individ där den är i livet. Tillvarata förmågor och vara lyhörd för behov och önskemål.
God vård och omsorg: Att insatser av vård och omsorg ska vara
individuella och av god kvalitet.
Delaktighet: Att ha inflytande över beslut i livet och möjlighet att
göra egna val i vardagen.

Välbefinnande

Trygghet: Att känna trygghet i vardagen.
Meningsfullhet: Att ha möjlighet att känna meningsfullhet och
sammanhang i livet. Att känna samhörighet och få stöd att behålla sin livsrytm, kultur och tro. 

Lokal värdighetsgaranti

För att leva upp till den nationella värdegrunden har socialnämnden bestämt att införa lokala värdighetsgarantier. En lokal värdighetsgaranti talar om vad du kan förvänta dig när du får insatser från äldreomsorgen.

Bollnäs kommun garanterar

  • Att varje äldre person med beviljat bistånd ska ha fått en utsedd kontaktman inom två veckor.
  • Att varje äldre person som beviljats insats aktivt ska få delta i utformningen av denna. När och hur insatsen ska utföras, planeras och utformas tillsammans med kontaktman i en genomförandeplan.
  • Att när genomförandeplanen upprättas ska den enskildes synpunkter/önskemål avseende kontinuitet, trygghet och välbefinnande dokumenteras, och följas upp.
  • Att för varje äldre person som har kommunal hälso- och sjukvårdsinsats ska sjuksköterska signaelera behov av årliga läkemedelsgenomgång till ansvarig läkare.

Om garantin inte uppfylls ska detta hanteras i synpunktshanteringssystem. En återkoppling till den enskilde ska göras av ansvarig chef inom 2 arbetsdagar.

För mer information kontakta:
Katarina Rilegård
Verksamhetschef Särskilt Boende
Telefon: 0278-252 75
E-post: katarina.rilegard@bollnas.se

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden.

Från mitten av mars får cirka 220 000 äldre personer enkät per post till folkbokföringsadressen med frågor om vad man tycker om sin äldreomsorg.

Enkäten skickas till alla över 65 år med hemtjänst eller som bor i ett särskilt boende.

Ta del av resultatet på socialstyrelsens webbplats - Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? - resultat 2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppna jämförelser

Öppna jämförelser om vård och omsorg om äldre är ett samarbete mellan Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Jämförelserna bygger på flera enkätundersökningar och register.

En sammanställningen för landets alla kommuner finns på Socialstyrelsens hemsida: Öppna jämförelser - Socialstyrelsen.se Länk till annan webbplats.

Syftet med Öppna jämförelser är att ge kommuner och Regioner underlag för att utveckla och följa upp sina resultat, och därigenom utveckla och förbättra sin vård och omsorg om äldre.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 november 2023 kl. 13.16

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: