Beslutade ekonomiska anpassningar för 2024

Under hösten har vi kommunicerat om de ekonomiska anpassningar kommunen behöver göra framåt för att få en ekonomi i balans med målet att sänka kostnaderna med 2,5% år 2024. Under december beslutade kommunfullmäktige om den slutgiltiga utvecklingsplanen.

I genomförandet av utvecklingsplanen för en ekonomi i balans ska verksamheter och resurser för barn och unga värnas för att minska ojämlika livsvillkor.

Listan som presenterades under hösten har omarbetats och vissa punkter har tagits bort. Det gör att vi bland annat inte kommer att ta bort smör och mjölk i skolan samt ha kvar måltider för barn som går 15 timmar i förskolan. Vidare har vissa anpassningar gjorts, bland annat har investeringsbudgeten sänkts och flyttats fram och målgruppen för busskorten "Ung i Bollnäs" har ändrats, med mera. Exakt hur beslutet kommer påverka verksamheterna utreds just nu på flera håll och kommer kommunicerat allt eftersom.

Åtgärderna som ska sänka kostnaderna kan delas upp i två kategorier, strukturella åtgärder och ambitionsanpassningar.

Strukturella åtgärder som ska spara ca 10 miljoner kronor är:

Fylla Renshammarskolan till planerade 500 elever

Genom att flytta in fler elever i skolan kommer den kunna användas maximalt och därmed bli mer kostnadseffektiv (kvm/elev). Arbetet med hur det ska gå till har påbörjats och har som mål att främja att elever från olika områden och bakgrund ska kunna mötas. När utredningen är klar kommer beslut fattas i Barn och utbildningsnämnden.

Satsa på två badhus i kommunen

Många badhus i Sverige idag har problem med både underhåll och ekonomi. För att kunna tillgodose det stora behovet från idrott och utbildning till lek i vattenmiljö kommer en utredning att göras för att utreda den befintliga badhuskapaciteten i kommunen.

Satsa på ett tillagningskök i Arbrå och ett tillagningskök i Kilafors

Köken i Arbrå skola och Kilafors skola är i stort behov av restaurering. Även köken i särskilda boenden Hällagården i Kilafors och Ängslunda i Arbrå behöver underhåll och upprustning inom en snar framtid. Det är stora kostnader när kök ska renoveras och om tillagningen av mat kan samordnas på respektive ort kan kostnaderna hållas nere. Det finns flera skolor och förskolor som redan idag inte har egen tillverkning av mat utan har så kallat mottagningskök. En utredning för att ta reda på vilka kök på respektive ort som ska renoveras planeras.

Ambitionsanpassningar som ska spara ca 13 miljoner kronor är:

Ambitionsanpassning inom kulturverksamhetens utbud

Bollnäs kommuns ligger inom vissa områden av kulturutbud över rikssnittet. Ambitionen är att utveckla samarbetet mellan skola och kulturskolan ytterligare.

Ambitionsanpassning inom fritidsenheten utbud

Bollnäs kommun är en fritidssatsande kommun och lägger mer resurser per invånare än jämförbara kommuner. Flera perspektiv behöver värderas i fastställande av ambitionsnivån så som omfattningen av kommunens folkhälsouppdrag, konkurrensperspektivet, det idrottspolitiska programmet och kommunen som arbetsgivare. Verksamheten ska ha ett tydligt fokus på verksamhet för barn och ungdomar.

Ambitionsanpassning avseende avtalskontroll

Genom att anställa en avtalscontroller kan kommunen sänka kostnaderna och även förbättra kvalitet, verksamhetsutveckling, målarbete och påverkan på leverantörers arbete med hållbarhetsmålen. Det är en satsning som genererar både ekonomisk vinst och kvalitetsförbättringar.

Ambitionsanpassning av arbetsmarknads- och etableringsverksamheten

Verksamheten kan fortsätta med huvuddelen av verksamheten även om det innebär interna effektiviseringar.

Översyn och anpassning av politisk verksamhet

Jämfört med kommuner i Sverige är kostnaderna i Bollnäs kommun över genomsnittet. Förslaget är att göra en översyn och föreslå anpassningar.

Ambitionsanpassning av kommunstyrelsens oförutsedda budget

Denna budget har främst använts till att dela ut olika bidrag till föreningar som sökt finansiering för projekt som inte ryms inom kommunens övriga hantering av föreningsbidrag. Vissa år har det använts och många år har det bara delvis används eller inte alls.

Ambitionsanpassning av Fysisk- och teknisk planering av Miljö- och byggnämnden och Teknik- och fritidsnämnden

Jämfört med kommuner i Gävleborg är kostnaderna i Bollnäs kommun över genomsnittet för Fysisk- och teknisk planering. Hur förvaltningen sänker kostnaderna kan ske genom både att ändra arbetssätt, inte återbesätta pensionsavgångar, se över system med mera.

Anpassningar av Pedagogiska måltider inom för- och grundskola

Att stötta barnen i måltidssituationen kan göras under arbetstid och utan att man själv äter sin lunch. Pedagogiska luncher där det finns stora behov och ett tydligt syfte i de lägre åldersgrupperna kommer godkännas.

Anpassningar av restaurangverksamheten inom särskilt boende

Vi har ett flertal restauranger kopplat till våra särskilda boenden. En utredning har påbörjats för att se över hur verksamheten kan utvecklas för att bli hållbar på lång sikt.

Utredningsuppdrag

Utöver de strukturella och anpassade åtgärderna kommer även olika utredningar att göras med syfte att ta reda på hur verksamheten kan effektiviseras mer kostnadseffektivt.

Vi kommer bland annat:

  • Utreda vilka verksamheter inom teknik- och fritidsnämnden som skulle kunna utföras i alternativa driftsformer,
  • öka samverkan mellan förvaltningarna, de kommunala bolagen och civilsamhället för att optimera användandet av personella och materiella resurser,
  • att ta fram ett personalpolitiskt program utifrån de politiska prioriteringarna - För Bollnäs framtid 2024–2026,
  • utveckla och effektivisera verksamhetsstöd för att reducera kommunens totala personalkostnader med 2% utifrån 2023 års kostnadsnivå,
  • att utreda badhuskapacitet som kan tillgodose medborgarnas behov,
  • att fortsätta utveckla användningen av våra egna fastigheter och lokaler och ha tydliga ambitioner med vårt fastighetsinnehav,
  • att i genomförandet av utvecklingsplanen för en ekonomi i balans ska verksamheter och resurser för barn och unga värnas för att minska ojämlika livsvillkor.

Planen kan revideras på initiativ av kommunstyrelsen eller förvaltning och beslutas av kommunstyrelsen. Större förändringar som påverkar budget ska kommunfullmäktige besluta.

Tidigare artikal på ämnet:

Förslag på ekonomiska anpassningar vidare till kommunfullmäktige . Publicerad 2023-12-07

Ekonomiska anpassningar för säkrad välfärd - Publicerad 2023-11-08


Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 februari 2024 kl. 09.41