Sveriges bästa resecentrum byggs i Bollnäs!

Visionsbild på bussterminalen

Visionsbild på bussterminalen

Idag på kommunstyrelsens sammanträde presenterade Patrik Uhras, projektledare för Bollnäs nya resecentrum, projektplanen för det som ska komma att bli Sveriges bästa resecentrum.

Både detaljplanen och projektplanen godkändes och nu återstår ett beslut i kommunfullmäktige den 29 oktober. Under förutsättning att detaljplanen vinner laga kraft då kommer Bollnäs nya resecentrum att börja byggas med start nästa år.

- Jag vågar sticka ut hakan och säga att det här blir Sveriges bästa resecentrum. Med det menar jag att vi kommer att bygga ett resecentrum där vi har resenären i första rummet. Vi har under hela processen säkerställt att det ska bli säkert, tryggt, bekvämt och så tillgängligt som möjligt för alla. Vi samlar all kollektivtrafik på ett och samma ställe centralt i Bollnäs, det är långt ifrån alla städer som kan erbjuda det, säger Patrik Uhras.

Det ska bli enklare att åka kollektivt

Nya resecentrum blir noden i Region Gävleborgs och kommunens satsning för att det ska bli enklare att åka kollektivt i, till och från Bollnäs. Fyra parter; kommunen, Region Gävleborg, Trafikverket, och privata fastighetsägare samverkar för att genomföra projektet på så bra sätt som möjligt. Ambitionen för år 2022 är att stadsbussarna ska åka nya linjer på sträckorna Björktjära-centrum-Granberg och Ren-centrum-Heden och vardera ta maximalt 20 minuter. De snabbare turerna ska få fler resenärer att välja alternativet att åka kollektivt. För att det ska kunna genomföras är ett nytt resecentrum en förutsättning.

Sammanfattning av projektplanen

2019 byggs Järnvägsgatan om. Det innebär anpassning till angränsande gator, nya centrumhållplatsen (för stadsbussarna), anslutningar till gång- och cykelvägar vid Apoteksgatan och Brogatan, torg på resecentrumområdet, gång- och cykelvägar, flytt av dagvattenkulvert, framdragning av fjärrvärme samt vatten och avlopp till resecentrum. Efter det byggs busstorget med dockningsstation, ihopbyggnation med väntsal och pendlarparkeringar.

Ett utvecklat resecentrum ger många positiva effekter

Förutom de positiva effekter som redan nämnts skapar ett nytt resecentrum i Bollnäs förutsättningar för en byggnation av kontorslokaler som skulle kunna hysa rum för statliga jobb vilket samtliga kommuner i Gävleborg, myndigheter som Region Gävleborg och Länsstyrelsen arbetar för att etablera. Det skapar också en funktionell tillgång till området Bro 4:4 där bandyhallen planeras att bygga.

Visionsbild på hela resecentrumområdet

Sämre trafikläge i perioder under byggtiden

Under byggtiden kommer Järnvägsgatan att stängas av i perioder. Det betyder att temporära busshållplatser behöver sättas upp och trafiken på Nygatan kommer att bli hårt belastad.

- Det är helt klart en kommunikativ utmaning. Vi vet att det kommer att skapas en irritation hos många och vi kommer tillsammans med x-trafik att samarbeta för att sprida information så att så många som möjligt känner sig informerade och hörda. Vi hoppas på förståelse för att det kommer att bli knöligt att ta sig fram med fordon genom centrala Bollnäs under perioder men också att vi lyckas skapa en positiv förväntan om att det bli bättre och lättare att resa i och till Bollnäs när bygget är klart, säger Johanna Svensson, kommunikatör i Bollnäs kommun.

Hur ska projektet finansieras?

Notan för ombyggnationen av Järnvägsgatan bekostas av kommunen och Trafikverket. Den beräknas kosta totalt nio miljoner kronor. Prislappen för busstorg med dockningsstation, ihopbyggnad med väntsal och pendlarparkeringar kommer att detaljplaneras och kostnadsberäknas senast i februari och finansieras av Bollnäs kommun och Region Gävleborg.

Relaterade artiklar

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 mars 2023 kl. 15.11