Vi förbättrar och tillgängliggör stadstrafiken på Björktjära och Brånan

En åker där bussgatan ska byggas, vy från Björktjära

Som vi tidigare berättat får Bollnäs kommun statligt stöd för att främja hållbara resor i Bollnäs genom ett så kallat stadsmiljöavtal. Byggnationen av Sveriges bästa resecentrum var en av insatserna i avtalet, en annan att vi utförde trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid Sjukhusvägen och Nyhedsbacken ifjol. Nästa steg är att förbättra och tillgängliggöra stadstrafiken utmed linje 1.

Vad innebär projektet?

Från och med maj och fram till sista november i år kommer byggnationer att pågå. När projektet är klart inför trafikstart 12 december har vi förbättrat förutsättningarna i kollektivtrafiken för resande utmed linjesträckningen för linje 1. Det innebär inte bara en ny bussgata mellan Björktjära och Brånan utan även fler och säkrare busshållplatser samt att vi ska bygga ihop gång- och cykelnätet på ett bättre sätt än idag.

Varför görs satsningen?

Vi har som mål att andelen resande med buss, gång eller cykel i Bollnäs ska öka med 30% 2026 jämfört med 2018. De planerade åtgärderna möjliggör ett nytt tillgängligare stadslinjenät som i kombination med det övriga regionala kollektivtrafiknätet skapar förutsättningar för ett ökat kollektivt resande och minskad miljöbelastning. Idag går linje 1 utmed den hårt trafikerade riksväg 83 och riksväg 50 som har en gemensam sträckning genom Bollnäs. Det gör att det är svårt för bussarna att hålla tidtabellen under rusningstid. Den nya bussgatan möjliggör en ny linjesträckning mellan områdena väster om järnvägen i Bollnäs.

Vilka delar ingår i projektet?

Den nya bussgatan mellan Björktjära och Brånan byggs för att binda ihop de befolkningstäta områdena Bollnäs Väst och Bollnäs Norr i en ny linjesträckning. Den nya bussgatan möjliggör en rakare linjesträckning vilket innebär en kortare restid. Den nya bussgatan gör även att du som resenär kan åka kollektivt till skolområden och fritidsaktiviteter på Gärdet samt området med handel på Bollnäs norra handelsområde och till centrum.

Åkern där bussgatan ska byggas, vy från Björktjära

Vi bygger fem helt nya hållplatser samt tillgänglighetsanpassar övriga busshållplatser utmed linje 1. Det innebär bland annat att hållplatserna höjs upp och får taktila stråk (tillgänglighetsanpassade ledgångar på marken för synskadade med förstärkt känsel och synintryck). Samtliga hållplatser förses med väderskydd och vissa även med cykelställ under tak.

En tillgänglighetsanpassad busshållplats

Vi kommer att utföra bärighetshöjande åtgärder utmed Vänortsvägen och Skogsvägen som gör att gatorna ska hålla för att köra buss på. Det innebär också trafiksäkrare angöring till hållplatser och som utformas för ökad tillgänglighet och bekvämlighet. Vi återkommer med mer utförlig information.

Vi kommer också att bygga nya gång- och cykelvägar till hållplatser och utmed befintliga gator. Vi återkommer med mer utförlig information.

Vad innebär arbetet för den som bor och åker kollektivt på Björktjära under byggtiden?

Eftersom vi kommer att utföra dessa omfattande arbeten utmed stora delar av den linjesträckning som linje 1 har idag fungerar det inte att bussar trafikerar dessa vägsträckor under byggtiden. Istället kommer bussarna tillfälligt att åka längsmed riksväg 83 till handelsområdet Bollnäs Norr och tillbaka utmed Norrlandsvägen. Se bild nedan. Den tillfälliga rutten införs vid X-trafiks tidtabellsbyte den 14 juni och pågår fram till tidtabellsbytet 12 december.

Kartbild över stadsbussarnas linjer

Andra förändringar är att linje 1 trafikerar Gärdet utmed Björkhamregatan där vi sätter upp tre provisoriska hållplatser. Linje 3 kommer att trafikera Karlslund från och med 14 juni i och med att Linje 1 inte passerar där. Linje 2 får en rakare och snabbare linjesträckning. Du kan läsa mer om de nya linjesträckningarna på X-trafiks webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ny bussgata ger ny linjesträckning

När vi är färdiga med projektet kommer linje 1 få en ny linjesträckning. Vi återkommer med utförlig information.

Vad kommer projektet att kosta?

Total budget för projektet är 18,9 miljoner kronor varav Trafikverket, genom stadsmiljöavtalet bidrar med 7,9 miljoner.

Kort om stadsmiljöavtalet

Bollnäs kommun får 49 miljoner från Trafikverket för att skapa förutsättningar för hållbara resor i Bollnäs. Beslutet innebär att Trafikverket betalar hälften av kostnaderna. Läs mer i artikeln Bollnäs kommun får statligt stöd för att främja hållbara stadsmiljöer.

Kommunikation kring projektet

Vi kommer att kommunicera projektet mer ingående löpande under projektets gång i Bollnäs kommuns digitala kanaler, såsom sidan Hållbara resor i Bollnäs och Bollnäs kommuns Facebooksida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Häng gärna med!

Relaterade artiklar

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 mars 2023 kl. 14.19