Fakta och mål i näringslivet

Vi har som mål att vara en kommun i vilken företagande och entreprenörskap bibehålls och utvecklas och till vilken människor och företag vill förlägga sina verksamheter. Bollnäs kommun ska vara en attraktiv företagarkommun och företagande uppmuntras.

Småföretagarkommun

Bollnäs, möjligheternas kommun, är en spännande kommun med stor potential. En småföretagarkommun i hjärtat av Hälsingland med strategiskt bra läge och goda kommunikationer med bil, buss och tåg inom regionen och till Stockholm, Mälardalen och Arlanda. Vilket betyder goda möjligheter för ditt företag.

Näringslivet i Bollnäs kommun är brett och expanderande och i här finns drygt 3200 registrerade verksamheter. Av dem utgörs flest av företag verksamma inom branscherna:

  • jord- och skogsbruk 785
  • byggverksamhet 353
  • handel 341
  • juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 303
  • tillverkning 185.

Företagandet är i många avseenden inte längre platsbundet på samma sätt som tidigare. Nya beteenden, köpmönster och inte minst ny teknik skapar möjlighet att i allt större utsträckning driva företag där människor bor, verkar och lever. De grundförutsättningar som krävs finns nära inpå såsom tillgång till bra transportsystem och tillgång till bra IT-infrastruktur, vilka knyter omvärlden allt närmare Bollnäs. Detta skapar förutsättningar för en funktionell arbetsmarknad, men ställer samtidigt krav på att det finns efterfrågad arbetskraft att tillgå.

Det näringslivspolitiska programmet genomför specifikt riktade insatser. Kommunen bidrar till näringslivsutveckling genom att i det ordinarie arbetet skapa bästa möjliga förutsättningar för att starta, driva, utveckla och etablera företag. Snabb ärendehantering, flexibilitet, konstruktiv dialog och en företagsvänlig attityd från politiker och tjänstepersoner är grunden för ett gott företagsklimat. Alla i Bollnäs kommun har ett gemensamt ansvar för det näringslivspolitiska programmet och näringslivsfrågor ska inte ses som någon isolerad företeelse i kommunen, utan ska beröra och anammas av samtliga av kommunens förvaltningar och bolag.

Syftet med det näringslivspolitiska programmet, som beslutats av kommunfullmäktige, är att följande mål ska ha uppnåtts vid årsskiftet 2024:

  • Antalet medborgare i kommunen ska bli fler och uppgå till minst 28 000 personer.
  • Antalet medborgare med egen försörjning ska bli fler.
  • Antalet aktiva verksamheter i kommunen ska bli fler och uppgå till minst 3 300 stycken.

Varje nämnd och styrelse i kommunkoncernen ska senast i februari varje år i en handlingsplan redovisa vilka aktiviteter som planeras att genomföras kommande år för att uppfylla näringslivspolitiska programmets intentioner och målsättning. Rapportering av genomförda insatser ska ske senast november varje år till näringslivs- och utvecklingskontoret. För sammanställning av genomförda insatser och avrapportering till kommunstyrelsen ansvarar näringslivs- och utvecklingskontoret. Uppföljning av programmet ska ske årligen. Programmet gäller till 2024-12-31, därefter ska det revideras. Kommunstyrelsen ansvarar för revidering av programmet.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 januari 2023 kl. 15.19

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: