Fakta och mål i näringslivet

Bollnäs kommun ska skapa förutsättningar för aktiva verksamheter, entreprenörer, företag och organisationer att utvecklas. Bollnäs har som mål att vara en kommun i vilken företagande och entreprenörskap bibehålls och utvecklas och till vilken människor och företag vill förlägga sina verksamheter. Bollnäs kommun ska vara en attraktiv företagarkommun och företagande ska uppmuntras.

Vi ska vara så tillåtande och tillmötesgående som möjligt gentemot människor som vill utveckla sitt entreprenörskap. Ett näringsliv som växer har en grund i företagsamma människor som vill och gör något.

Kommunens näringsliv är brett och expanderande och i kommunen finns drygt tre tusenetthundra registrerade verksamheter (3 178). Av dem utgörs flest av företag verksamma inom branscherna:

  • jord- och skogsbruk 785
  • byggverksamhet 353
  • handel 341
  • juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 303
  • tillverkning 185.

Företagandet är i många avseenden inte längre platsbundet på samma sätt som tidigare. Nya beteenden, köpmönster och inte minst ny teknik, skapar möjlighet att i allt större utsträckning driva företag där man bor, verkar och lever. De grundförutsättningar som krävs finns nära inpå såsom tillgång till bra transportsystem och tillgång till bra IT infrastruktur, vilka knyter omvärlden allt närmare Bollnäs. Detta skapar förutsättningar för en funktionell arbetsmarknad, men ställer samtidigt krav på att det finns efterfrågad arbetskraft att tillgå.

Det näringslivspolitiska programmet genomför specifikt riktade insatser. Kommunen bidrar till näringslivsutveckling genom att i det ordinarie arbetet skapa bästa möjliga förutsättningar för att starta, driva, utveckla och etablera företag. Snabb ärendehantering, flexibilitet, konstruktiv dialog och en företagsvänlig attityd från politiker och tjänstepersoner är grunden för ett gott företagsklimat. Alla i Bollnäs kommun har ett gemensamt ansvar för näringslivspolitiskaprogrammet och näringslivsfrågor ska inte ses som någon isolerad företeelse i kommunen, utan ska beröra och anammas av samtliga av kommunens förvaltningar och bolag.

Det näringslivspolitiska programmet följer till stor del den regionala utvecklingsstrategin för Gävleborgs län 2020 – 2030 Länk till annan webbplats. som i sin tur följer agenda 2030.

  • Syftet med programmet är att följande mål ska ha uppnåtts vid årsskiftet 2024.
  • Antalet aktiva verksamheter i kommunen ska bli fler och uppgå till minst 3 300 stycken.
  • Antalet medborgare i kommunen ska bli fler och uppgå till minst 28 000 personer.
  • Antalet medborgare med egen försörjning ska bli fler.

Varje nämnd och styrelse i kommunkoncernen ska senast i februari varje år i handlingsplan redovisa vilka aktiviteter som planerar att genomföra kommande år för att uppfylla näringslivspolitiska programmets intentioner och målsättning. Rapportering av genomförda insatser ska ske senast november varje år till näringslivs- och utvecklingskontoret. För sammanställning av genomförda insatser och avrapportering till kommunstyrelsen ansvarar näringslivs- och utvecklingskontoret. Uppföljning av programmet ska ske årligen. Programmet gäller till 2024-12-31, därefter ska det revideras. Kommunstyrelsen ansvarar för revidering av programmet.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 mars 2022 kl. 08.54

Sidfot