Föreningsbidrag

Här hittar du information om Bollnäs kommuns bidrag till föreningar.

Bidragsfördelning

Underlaget för beräkning av studieförbundsbidraget är avdelningarnas slutredovisning för senast avslutat verksamhetsår.

Bidrag utbetalas för respektive lokalavdelnings antal deltagartimmar(volymnetto enligt folkbildningsrådet) i förhållande till det totala antalet deltagartimmar som genomförts i kommunen under det senaste verksamhetsåret.

Bidraget grundar sig på totalt antal bidragsberättigade deltagartimmar avseende studiecirklar och kulturprogram samt övrig folkbildningsverksamhet.

Studiecirklar

Organisatoriskt är studiecirkeln en liten grupp människor, som under en längre tid återkommande träffas och planmässigt bedriver studier eller utövar kulturverksamhet med av studieförbund godkänd ledare.

Som deltagare i studiecirkel räknas den som varit närvarande vid minst 3 av cirkelns sammankomster, varav minst 1 gång under någon av de 3 första sammankomsterna.

Sammankomster med färre än 3 deltagare räknas inte in i bidragsunderlaget.

För studiecirkel gäller en övre gräns på 15 deltagare per cirkel som får räknas in i underlaget för beräkning av deltagartimmar.

Deltagare under 13 år är inte bidragsgrundande.

En cirkeltimme motsvarar 45 min.

Kulturprogram

Kulturprogram är verksamhet eller produktion som framförs eller redovisas inför publik.

Ett kulturprogram som genomförs i samverkan mellan flera studieförbund kan endast redovisas, för erhållande av bidrag, av ett studieförbund.

Ett kulturprograms värde för bidragsfördelning omräknas till ett fast värde motsvarande 66,3 deltagartimmar (enl. Folkbildningsrådet 1992/93)

Övrig folkbildningsverksamhet

Organisatoriskt är ”övrig folkbildningsverksamhet” en grupp människor, som vid enstaka tillfällen eller under en längre tid återkommande träffas och planmässigt bedriver studier eller utövar kulturverksamhet med av studieförbund godkänd ledare.

Övrig folkbildningsverksamhet är gruppverksamhet som skiljer sig från studiecirkelverksamheten beträffande ålder samt antalet sammankomster.

Antalet sammankomster kan vara färre än 3 och någon åldersgräns finns inte

För övrig folkbildningsverksamhet gäller en övre gräns på 15 deltagare per cirkel som får räknas in i underlaget för beräkning av deltagartimmar.

En verksamhetstimme motsvarar 45 min.

Ansökan

Ansökan sker via Självservice Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och ska vara Bollnäs kommun tillhanda senast den 1 maj.

Till ansökan ska bifogas ekonomisk redovisning samt verksamhets- och revisionsberättelse för senast avslutat verksamhetsår.

För avdelning med verksamhet i flera kommuner gäller att handlingarna ska vara utformade så att verksamheten inom Bollnäs kommun klart kan urskiljas.

Detta avser såväl redovisning som verksamhets- och ekonomisk berättelse.


Ändamål

Anläggningsbidraget avser att täcka del av kostnaden för driften av föreningsägda, eller av förening förvaltade anläggningar i form av idrotts-/friluftsanläggning, hembygdsgård, samlingslokal eller annan föreningsanläggning för verksamhet.

Villkor

För att förening ska kunna erhålla anläggningsbidrag bör samråd med kommunen ske innan föreningen tecknar bindande kontrakt om byggande, inköp eller förvaltande av fastighet/anläggning. Bollnäs kommun fattar därefter beslut om bidrag ska utgå.

Anläggningen ska vara allmännyttig, såtillvida att den är möjlig att hyra för andra föreningar, skolor etc. samt att verksamhet bedrivs i lokal/anläggning.

Förening som drabbas av höga investeringskostnader för anläggning under året, genom haverier eller andra orsaker som inte kunnat förutses, kan erhålla förskott på kommande års bidrag, max 50%, för att kunna genomföra nödvändiga åtgärder.

Bidrag

Bidraget baseras på anläggningens bruttodriftskostnader avseende kostnader för följande:

 • löpande underhåll
 • räntekostnader
 • försäkringar
 • skatt
 • värme
 • vatten
 • el
 • sotning,
 • sophämtning
 • snöröjning
 • personalkostnader för anläggningens skötsel
 • vaktmästeri.

Bidragsgrundande för vaktmästare är de faktiska personalkostnaderna minskade med eventuellt bidrag i form av arbetsmarknadsersättningar.

Det maximala bidraget som utbetalas är föreningens nettodriftkostnad för anläggningen, vilket är bruttodriftkostnaden minskat med anläggningens hyresintäkter, räntebidrag etc.

Bidrag för drift av anläggningar kan utgå efter prövning av kommunstyrelsen.

Bollnäs kommun har att efter varje enskild ansökan ta ställning till de faktiska behov som föreligger för anläggning etc. inom det geografiska området.

Bidrag kan utgå till anläggningar enligt följande:

 • idrotts-/friluftsanläggning
 • hembygdsgård
 • samlingslokal
 • annan föreningsanläggning för verksamhet som nämnden anser värd att stödja.

Ansökan

Ansökan sker via Självservice Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och ska vara Bollnäs kommun tillhanda senast den 1 maj.

Varje ansökan får endast avse en anläggning.

Ansökan ska omfatta samtliga kostnader och intäkter för anläggningen under det senast avslutade verksamhetsåret/räkenskapsåret.

Ansökan ska kunna styrkas med kopior av fakturor/verifikationer, eller vara en kostnadssammanställning som styrkts av föreningens revisorer

Föreningar i Bollnäs kommun ansöker från och med januari 2022 om bidrag via Självservice - Ansökan om projektbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

De bidrag som föreningen är berättigad att ansöka om finns synliga under den perioden som bidragen är öppna.

Alla föreningar behöver en kontaktperson knuten till föreningen för att kunna logga in. Har er förening inte uppgett en kontaktperson behöver föreningen fylla i uppgifter om föreningsadministratör först.

Är ni en ny förening eller inte hittar er förening i föreningsregistret kontakta föreningssamordnare via telefon 0278-265 28 eller e-post foreningsstod@bollnas.se.

Ändamål

Förening som planerar att genomföra någon form av projekt och anser sig vara i behov av ett kommunalt stöd har möjlighet att söka projektbidrag. Som exempel kan nämnas följande:

 • investeringar i anläggningar/lokaler (ny-, till-, ombyggnad eller inredning)
 • investeringar i materiel/teknisk utrustning eller inventarier
 • natur- och fiskevårdande åtgärder
 • idrotts- och kulturella arrangemang
 • försöks- och utvecklingsprojekt mot bestämda målgrupper och/eller geografiska områden
 • lägerverksamhet.

Utöver dessa exempel ska bidragsformen vara ett komplement till övriga bidrag och kan i vissa fall utgå utan att speciella villkor och bestämmelser kan uppfyllas.

Bidragsformen ger även Bollnäs kommun möjlighet att inom sitt verksamhetsområde, på eget initiativ genomföra olika åtgärder och arrangemang i samarbete med föreningslivet.

Villkor för projektbidrag

Projekten ska vara ideella och allmännyttiga och får ej genomföras i kommersiellt syfte.

Förening är skyldig att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter (Allmänna arvsfonden, lokala fonder, Länsstyrelsen, Landstinget, Boverket m.fl.).

Förening som erhåller bidrag är skyldiga att låta Bollnäs kommun genomföra kontroller som den finner erforderligt.

Förening är skyldig att iakttaga de särskilda bestämmelser som nämnden kan föreskriva för respektive projekt.

Ansökan

Period 1: Sista ansökningsdag 15:e februari
Period 2: Sista ansökningsdag 15:e april
Period 3: Sista ansökningsdag 15:e augusti
Period 4: Sista ansökningsdag 15:e oktober

Bidrag

Bidragets storlek prövas från fall till fall av Bollnäs kommun, varefter utbetalning sker av beviljat bidrag.

Redovisning

Efter projektets genomförande ska en redovisning göras till kommunen. Redovisningen ska omfatta samtliga inkomster och utgifter som berört projektet.

Redovisningen ska kunna styrkas med kopior av fakturor/verifikationer, eller vara en kostnadssammanställning som styrkts av föreningens revisorer.

I händelse av att föreningen inte kan fullfölja projektet enligt ansökan, kan återbetalning av redan utbetalt belopp, eller del därav bli aktuell.

Ansök om projektbidrag via Självservice Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föreningar i Bollnäs kommun ansöker om bidrag via Självservice Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., välj förening.

De bidrag som föreningen är berättigad att ansöka om finns synliga under den perioden som bidragen är öppna för ansökan.

Alla föreningar behöver en kontaktperson knuten till föreningen för att kunna logga in. Har er förening inte uppgett en kontaktperson behöver föreningen fylla i uppgifter om föreningsadministratör Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. först.

Är ni en ny förening eller inte hittar er förening i föreningsregistret kontakta föreningssamordnare via telefon 0278-265 28 eller e-post foreningsstod@bollnas.se.

Föreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet

Föreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet har möjlighet att använda en kommunfil som skapas i samband med ansökan i idrottonline och behöver inte föra närvaro i systemet.

Föreningar som vill söka kommunalt aktivitetstöd behöver då godkänna i idrottonline att kommunen kan hämta hem filen från Riksidrottsförbundet.
idrottonline.se - Skapa och godkänna kommunfil Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föreningar anslutna till andra Riksförbund

Föreningar som inte är anslutna till Riksidrottsförbundet kan lägga upp medlemmar och föra närvarostatistik i systemet, detta förenklar er ansökan vid kommunalt aktivitetsstöd.

För man närvaro i annat system eller på annat sätt, så måste närvarolistor och sammanställning bifogas i ansökan.

Villkor för aktivitetsbidrag

Det kommunala aktivitetsbidraget består av två delar:

 1. Bidrag erhålls per sammankomst omfattande minst 60 min, med minst 3 deltagare + ledare, samt
 2. ett bidrag per deltagare upp till maximalt 30 deltagare vid varje sammankomst.

Bidrag erhålls för deltagare i åldern från och med det år man fyller 7 år till och med det år man fyller 25 år. För funktionshindrade gäller inte någon övre åldersgräns.

Aktivitetsbidrag utgår endast en gång per individ och dag oavsett aktivitetens längd. Den som deltar i mer än en sammankomst per dag inom samma förening får bara medräknas vid en av dessa sammankomster.

Redovisning av deltagare ska ske av pojkar respektive flickor i åldersintervallen 7-12, 13-16, 17-20 samt 21-25 år.

Kommunalt bidrag utgår inte till entrébelagda tävlingar eller arrangemang som exempelvis danser, bingo, basarer etc.

Aktivitetsbidrag utgår inte till studiecirkelsammankomster, vilka får bidrag i annan form.

Vid varje sammankomst ska närvarokort föras. Gruppledaren eller biträdande gruppledare ska vara närvarande under sammankomsten och får inte ur bidragssynpunkt vara ledare för flera grupper under samma timme. Ledaren ska intyga att uppgifterna på närvarokorten är riktiga. Närvarokort och ansökningsblanketter tillhandahålls av kommunen.

Utbetalt aktivitetsbidrag bör användas för den åldersgrupp, 7-25 år, för vilket stödet är avsett.

För närvarande är bidragsbeloppet 30 kr/sammankomst samt 6 kr/deltagartillfälle

Ansökan

Period 1: Omfattar tiden 1 januari – 30 juni. Ansökan senast 25 augusti.
Period 2: Omfattar tiden 1 juli – 31 december. Ansökan senast 25 februari

Uppgifterna på blanketten är en sammanfattning av antalet bidragsberättigade sammankomster samt det totala antalet deltagare, vilket överförs från ett eller flera närvarokort.

Uppgifterna på blanketten ska gälla aktuell tidsperiod (senaste halvåret). Från föregående redovisningsperiod får medtagas sammankomster som genomförts de sista 45 dagarna av denna tidsperiod och som tidigare inte redovisats.

Genom § 10, i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar kan föreningar, ideella organisationer och andra aktörer (ej privatpersoner) ansöka om ekonomiska medel för projekt/insatser och samverkan som huvudsakligen bidrar till att utveckla och stärka integration i kommunen.

Det går att ansöka om pengar för:

 • projekt/insatser och samverkan som bidrar till att utveckla och stärka integration i kommunen för att stimulera mångfald och inkludering.
 • att stärka nyanländas delaktighet och engagemang i syfte att underlätta etablering i samhället.

Information om utlysning av § 10-medel (pdf) Pdf, 341.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Projekt/insatser kan beviljas så länge det finns medel kvar, vilket beror på hur stort flyktingmottagandet blir under året.

Beslut om ansökningar upp till 250 000 kronor ska meddelas inom tre veckor efter att ansökan inkommit.

Beslut om ansökningar över 250 000 kronor meddelas efter beslut av kommunstyrelsen, vilket kan ta längre tid beroende på när nästa kommunstyrelsesammanträde äger rum.

För frågor om ansökan kontakta
Katarina Ahlström
E-post: katarina.m.ahlstrom@bollnas.se
Telefon: 0278-268 86

Villkor för ledarutbildningsbidrag

Ledarutbildningsbidrag utgår med en summa per utbildningsdag, vilken ska omfatta minst 6 timmar á 60 minuter.

För halvdagskurser eller kvällskurser erhålls bidrag med halva beloppet under förutsättning att omfattningen är minst 3 timmar á 60 minuter.

Bidrag utgår för kurser anordnade lokalt eller på distrikts-/riksnivå.

Lokala kurser ska vara planerade samt för respektive kurs ledas av för ändamålet kompetent ledare.

Distrikts- respektive riksomfattande kurser ska vara sanktionerade av respektive organisation.

För varje genomförd kurs ska kursplan samt deltagarförteckning och/eller kursintyg upprättas.

Bollnäs kommun kan begränsa ersättningen för ledarutbildningsdagar i förhållande till omfattningen av föreningens verksamhet.

Kommunalt ledarutbildningsbidrag utgår inte till kurser anordnade i studiecirkelform.

Från och med 2018 är bidragsbeloppet 300 kr/halvdag och 600 kr/heldag

Ansökan

Föreningen lämnar i samband med aktivitetsbidraget, senast 25 augusti och 25 februari, en redovisning över antalet genomförda kursdagar/halvdagar på för ändamålet avsedd blankett.

Kontroll av verksamhetsbidraget

Bollnäs kommun kommer att genomföra kontroller av föreningar vid varje ansökningstillfälle.

Detta innebär att ansökningarna för aktivitetsbidraget och ledarutbildningsbidraget ska kunna verifieras med:

 • underlag i form av närvarokort för aktivitetsbidraget
 • kursintyg
 • deltagarförteckning där det framgår datum, plats och tid för respektive kurs avseende ledarutbildningsbidraget

Snabbslanten vänder sig för alla som har ett behov av ett tillfälligt bidrag för att kunna förverkliga en idé som gör det bättre, roligare, intressantare att bo och verka i Bollnäs kommun.

En möjlighet för dig och dina kamrater att förverkliga en bra idé!
Bidraget kan sökas av alla, oavsett ålder, som bär på en idé som du/ni vill försöka förverkliga. Bidrag kan beviljas för kulturella, idrottsliga eller annan form av verksamheter eller arrangemang.

Några villkor som vi har för att bevilja bidrag

 • Verksamheten, arrangemanget ska genomföras i Bollnäs kommun.
 • Verksamheten, arrangemanget ska vara offentligt och utåtriktat.
 • Enskilda personer, en grupp, med eller utan anknytning till en förening eller organisation kan söka bidraget.
 • Är du under 18 år krävs att myndig person eller organisation finns med som ekonomiskt ansvarig.

Vi tror att det finns många bra idéer som är värda att prova!
Tveka inte! - Hör av dig!

Bidrag

Hur mycket bidrag som du/ni kan få kan variera, beroende på vad som är planerat. Det vi kan lova är att om det handlar om ett bidrag på max 10000 kr så kan vi ordna detta snabbt. Det kan ta allt från någon dag till max tre veckor.

Redovisning

En enklare redovisning måste du/ni göra gällande kostnader och intäkter för projektet/arrangemanget tillsammans med en kortfattad skriftlig redogörelse om hur det gick.

Skulle det bli så att projektet inte kan genomföras så måste bidraget återbetalas.

Söka bidraget

För att ansöka om bidraget krävs Bank ID.
Ansökan privatperson Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan förening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - välj alternativet att logga in som förening

De bidrag som föreningen är berättigad att ansöka om finns synliga under den perioden som bidragen är öppna för ansökan.

Alla föreningar behöver en kontaktperson knuten till föreningen för att kunna logga in.

Har er förening inte uppgett en kontaktperson behöver föreningen fylla i uppgifter om föreningsadministratör först.

Kontakt:

Föreningsstöd
E-post: foreningsstod@bollnas.se
Telefon: 0278-265 28

Ändamål

Uppdragsersättningen är avsedd för förening som enligt uppgjort avtal med Bollnäs kommun, åtager sig drift och skötsel av kommunala anläggningar eller på uppdrag åtager sig genomförande av arrangemang eller annan verksamhet.

I de fall föreningen även äger och förvaltar anläggning där kommunalt anläggningsbidrag ska utgå, skrivs dessa båda bidragsformer samman i ett allomfattande bidrag i avtalsform.

Villkor för uppdragsersättning

Överenskommelse rörande omfattningen av uppdraget samt ersättningens storlek regleras via ett ömsesidigt tecknat avtal mellan föreningen och Bollnäs kommun.

Avtal tecknas för ett år och förlängs automatiskt med ett år i taget om ingendera av parterna säger upp avtalet inom 6 mån före avtalstidens utgång. Avtalen ska omprövas vart tredje år.

Bidrag

Bidragets storlek och tidpunkt för utbetalning regleras i avtalet.

Redovisning

Förening/organisation ska inlämna årlig redovisning av avtalat uppdrag. Denna redovisning ska omfatta samtliga kostnader och intäkter för uppdragets genomförande under det senast avslutade verksamhetsåret.

Redovisningen ska kunna styrkas med kopior av fakturor/verifikationer, eller vara en kostnadssammanställning som styrkts av föreningens revisorer.

Tidpunkten för redovisning anges i avtalet.

Allmän målsättning

Människor påverkas idag, mer än någonsin tidigare, av skeenden på den internationella arenan. Allt oftare framstår kunskaper om andra länder, traditioner och kulturer som viktigt.

Bollnäs kommun ser därför som betydelsefullt att utbyten där kontaktskapande verksamhet och förståelse emellan kommunens innevånare, ”ambassadörer”, och andra nationaliteter främjas.

De övergripande målen för utbyten som beviljas bidrag är att dessa ska bidra till en ökad förståelse och tolerans samt lägga grunden för nya eller utveckla redan befintliga internationella relationer. Ungdomsutbyten ska prioriteras.

Villkor för bidrag

Projekten ska vara ideella och allmännyttiga och får ej genomföras i kommersiellt syfte.

Förening som erhåller bidrag är skyldiga att låta kommunen genomföra kontroller som nämnden finner erforderligt.

Förening är skyldig att iakttaga de särskilda bestämmelser som nämnden kan föreskriva för respektive projekt.

Särskilda bestämmelser

 1. Bidrag kan i kontaktskapande syfte, inom ramarna för Bollnäs kommuns budgeterade anslag, beviljas till skolungdomar, grupper av ungdomar, ideella föreningar och organisationer.
 2. Med kontaktskapande syfte avses resor till kommunens vänorter samt andra inom- och utomnordiska länder för särskilt utbyte.
 3. Med kontaktskapande syfte avses även projekt där sökande står som värd vid mottagande av gäster i kommunen för särskilt utbyte.
 4. Utbyten i enlighet med ovanstående förutsätts vara planerade och organiserade i god tid vilket ska framgå av bidragsansökan. I bidragsansökan ska program och egna insatser redovisas för utbytet.
 5. En rapport ska efter ett utbytes genomförande framställas till Bollnäs kommun senast 2 månader efter avslutat utbyte.

Ansökan kan ske löpande under året. Ansökan ska var inlämnad i god tid före projektets start/genomförande.

Oavsett typ av projekt ska ansökan innefatta följande:

 1. Redogörelse för det planerade projektet och syftet med detsamma.
 2. Redogörelse om föreningens nuvarande ekonomiska ställning.
 3. Kostnadsberäkningar. I vissa fall anbud eller offerter.
 4. Finansieringsplan som visar hur kostnadsberäkningens slutsumma är avsedd att täckas. Här ska anges huruvida bidrag sökts eller erhållits från annat håll, egna medel etc.

Bidrag

Bidragets storlek prövas från fall till fall av kommunen, varefter utbetalning sker av beviljat bidrag.

Redovisning

Efter projektets genomförande ska en redovisning göras till Bollnäs kommun. Redovisningen ska omfatta samtliga inkomster och utgifter som berört projektet.

Redovisningen ska kunna styrkas med kopior av fakturor/verifikationer, eller vara en kostnadssammanställning som styrkts av föreningens revisorer eller motsvarande.

I händelse av att föreningen inte kan fullfölja projektet enligt ansökan, kan återbetalning av redan utbetalt belopp, eller del därav bli aktuell.

Blankett för ansökan av internationellt bidrag (Pdf) Pdf, 653.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Socialnämnden ger föreningar bidrag i syfte att stödja aktiviteter som ger stöd och råd, är utbildande, arbetar förebyggande eller med hjälpverksamhet inom Bollnäs kommun.

 • Bidrar din förening till att göra människor mer delaktiga i samhället och bryta sin isolering?
 • Kan föreningens aktiviteter leda till att fler får inflytande i vardagen och i sina liv?

Då kan ni söka bidrag för era aktiviteter.

Villkor för socialnämndens bidrag till föreningar

De aktiviteter som föreningen söker bidrag för ska vara öppna för alla boende i Bollnäs kommun.

Bidrag kan sökas av enskild förening eller av flera föreningar tillsammans i exempelvis samordnad väntjänst.

Bidrag beviljas inte för löner, inventarier, fasta hyror och intern medlemsverksamhet (exempelvis årsmöte och styrelsemöten).

Ansökan

Föreningar i Bollnäs kommun ansöker från och med januari 2022 om bidrag via Självservice – Ansökan Socialt verksamhetsbidrag. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

De bidrag som föreningen är berättigad att ansöka om finns synliga under den perioden som bidragen är öppna för ansökan.

Alla föreningar behöver en kontaktperson knuten till föreningen för att kunna logga in.

Har er förening inte uppgett en kontaktperson behöver föreningen fylla i uppgifter om föreningsadministratör Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. först.

Är ni en ny förening eller inte hittar er förening i föreningsregistret?

Kontakta föreningssamordnare via telefon 0278-265 28 eller e-post foreningsstod@bollnas.se.

Sista ansökningsdatum är den 15 april 2024 och avser aktiviteter för innevarande år. Socialnämnden beslutar på sitt sammanträde den 29 maj 2024 om vilka ansökningar och belopp som ska beviljas.

I ansökan ska det framgå hur många och vilka aktiviteter som föreningen åtar sig att genomföra och under vilken tidsperiod.

Ansökan ska innehålla följande bilagor; föreningens stadgar, årsmötesprotokoll, aktuell verksamhetsberättelse samt aktuell ekonomisk redovisning i form av balans- och resultaträkning.

Senast den 15 april 2024 ska din förenings ansökan vara inlämnad till Socialförvaltningen.

Krav på redovisning

De föreningar som beviljas bidrag 2024 ska återredovisa samtliga genomförda aktiviteter och antal deltagare som ansökan avser senast den 31 mars 2025. Återredovisning krävs för att ny ansökan ska behandlas för kommande år.

Kontakt

Ansvarig handläggare är ekonom Michael Fäldt
Telefon: 0278-250 55
E-post: soc.ekonomi@bollnas.se

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 april 2024 kl. 13.24

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: