Lotteritillstånd

Tänker du och din förening anordna ett lotteri? Då ska du vända dig till kommunstyrelsekontoret/föreningsstöd för att få tillstånd och information. Här finns information och bestämmelser som omger lotterier och dess handhavande.

Kommunstyrelsen är tillstånds- och tillsynsmyndighet för registreringslotterier anordnade av föreningar i Bollnäs kommun. När det gäller tillstånd för bingo, automatspel och liknande är Länsstyrelsen ansvarig myndighet.

Med lotteri avses i lag en verksamhet där en eller flera deltagare med eller utan insats kan få en vinst till ett högre värde än var och en av de övriga deltagarna kan få genom lottning, gissning, vadhållning eller liknande förfarande.

Tillstånd för att anordna ett registreringslotteri får endast lämnas till svensk juridisk person som är allmännyttig ideell förening eller ett registrerat trossamfund och som:
- har ett huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål inom landet
- bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål
- inte vägrar någon inträde som medlem
- för sin verksamhet behöver lotteriinkomster
Förening skall ha antagna stadgar, en vald styrelse och ett eget namn. Det är huvudstyrelsen som beviljas tillstånd. Ideell förening som syftar till att främja medlemmars ekonomiska intressen kan inte få tillstånd.

Från 1 januari 2019 gäller tillstånd enligt 6 kapitlet 9 § spellagen medger enstaka lotterier, stort eller litet.
Då får föreningen ha lotterier till ett sammanlagt belopp av 20 prisbasbelopp under en treårsperiod och behöver då inte söka speciellt tillstånd för varje lotteri som anordnas. Däremot skall den av kommunen utsedda kontrollanten meddelas varje gång ett nytt lotteri startas.

Tillstånd att anordna ett egentligt lotteri får ges, om:

 • en vinst som utgörs av pengar uppgår till högst ett basbelopp

 • värdet av vinsterna i lotteriet motsvarar minst 35% och högst 50% av insatsernas värde

 • vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet bedrivs

 • om det kan antas att lotteriet kommer att ge den sökande skälig avkastning och att denna kommer att användas för det aktuella allmännyttiga ändamålet.

En ideell förening som är verksam inom en enda kommun får efter registrering anordna egentliga lotterier under en treårsperiod, om:

 • lotterierna bedrivs bara inom den eller de kommuner där sammanslutningen är verksam
 • lotterierna inte bedrivs från en fast försäljningsplats som tillhandahålls av ett serviceföretag
 •  
 • insatsernas sammanlagda belopp i de lotterier som anordnas under treårsperioden uppgår till högst 20 basbelopp
 •  
 • en vinst som utgörs av pengar uppgår till högst ett basbelopp
 • värdet av vinsterna i varje lotteri motsvarar minst 35% och högst 50% av insatsernas värde
 • vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet bedrivs
 • det för lotterierna finns en föreståndare som kommunen godkänt.

Dessa handlingar ska läggas till ansökningsblanketten om inte dessa tidigarae har lämnats in:

 • Protokollsutdrag med föreningens beslut att ansöka om registrering
 • Uppgift om vem som föreningen utsett till lotteriföreståndare
 • Senaste verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redovisning (om den inte redan finns hos kommunen)
 • Stadgar som antagits och gällande för föreningen (om de inte redan finns hos kommunen)
 • Förteckning över styrelseledamöter i föreningen med namn, adress och telefonnummer (ordförande, sekreterare, kassör), (om det inte redan finns hos kommunen)

Snarast efter det att lotteri har genomförts skall redovisning göras och skickas till kontrollanten på fastställd blankett.tillstånd enligt 6 kapitlet 9 § spellagentillstånd enligt 6 kapitlet 9 § spellagen

Tillsyn över registreringslotterier utövas av den kommunala nämnd som kommunen bestämmer.Den kommunala registreringsmyndigheten och Länsstyrelsen har den närmare tillsynen över sådana lotterier som får anordnas efter tillstånd eller registrering av myndigheten.

För de lokala lotterierna inom Bollnäs kommun utser kommunen kontrollant som har till uppgift att tillvarata allmänhetens och tillståndshavarens intressen. Denne skall övervaka föreningens lotteriverksamhet och tillse att verksamheten ger skälig avkastning. Kontrollanten skall medverka i dragningen och även lämna råd till föreningen.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 mars 2022 kl. 09.47

Sidfot